Horoušany
Horoušany, Horoušánky

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 21 ze dne 27.6.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 21 ze dne 27.6.2022

                                      Zápis č. 21

ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany, které se konalo dne 27. 6. 2022 v budově Obecního úřadu Horoušany, Baumanova 12, 250 82 Horoušany od 19:00 hod. do 20.30 hod.

Přítomno 5 členů zastupitelstva: Mgr. Eva Petrová, Ing. Karel Petr, Lukáš Beran, Jan Gráf, Tomáš Machovič

Omluveni: Jan Bohuněk, Petra Zinglová, Robert Kocour

Tajemník: Jiří Dvořák

Zapisovatel: Ing. Karel Petr

Kontrola úkolů

Program zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Veřejná zakázka malého rozsahu „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ – výběr dodavatele, zajištění TDI
 3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Skatepark Horoušany“ – výběr dodavatele
 4. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky“ – dodatek č. 1 (vícepráce/méněpráce)
 5. Svazek obcí Úvalsko – veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším řízení, s názvem „Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova“ – výběr dodavatele, TDI, BOZP, administrace dotace
 6. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku (Jídelna Popelka, s.r.o., IČO: 27417417) a smlouva o nájmu pozemku (Van Hiep Dang, IČO: 28368428)
 7. Participace obcí na provozu Základní umělecké školy v Nehvizdech
 8. Oprava děr v komunikacích ve vlastnictví obce Horoušany metodou TURBO
 9. Památník manželů Emílie a Břetislava Baumanových v Horoušanech
 10. Chemické ošetření chodníků a dodatečné plochy zeleně k posekání
 11. Žádost P. T., bytem Praha o prodej pozemku parc. č. 459/61 a parc. č. st. 153/2 v k.ú. Horoušany
 12. Zpracování GP pro rozdělení pozemků parc. č. 476/13 a parc. č. 542/1 v k.ú. Horoušany
 13. Příspěvek na akce „Dětský den v Horoušanech“ a „Sportovní den v Horoušanech“
 14. Smlouva k územnímu řízení uzavřená mezi obcí, společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, a J. J., bytem Praha – dodatek č. 2
 15. Záměr směny pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy
 16. Různé              
  1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Projektová dokumentace na intenzifikaci a rozšíření stávající ČOV“
  2. Předání lokality Za Panskou Zahradou do vlastnictví obce

Průběh zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele

Místostarostka seznámila přítomné s návrhem programu (viz výše) a navrhla určit ověřovateli zápisu Jana Gráfa a Lukáše Berana, zapisovatelem Ing. Karla Petra.

Usnesení č. 1/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva a určuje ověřovateli zápisu Jana Gráfa a Lukáše Berana, zapisovatelem Ing. Karla Petra.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 1/21 bylo schváleno.

 1. Veřejná zakázka malého rozsahu „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ – výběr dodavatele, zajištění TDI

Místostarostka informovala zastupitelstvo o dosavadním průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ zveřejněné dne 19. 5. 2022 a předložila zastupitelstvu protokol hodnotící komise ze dne 9. 6. 2022, ze dne 27. 6. 2022 a nabídky dodavatelů. Zastupitelstvo si vyhradilo pravomoc rozhodnout v rámci této veřejné zakázky o výběru nejvhodnější nabídky. Zastupitelstvo vzalo po projednání věci na vědomí protokoly hodnotící komise a nabídky dodavatelů, a zadalo zakázku dodavateli INZET, s.r.o., IČO: 25611062, sídlem Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany, když nabídku uvedeného dodavatele v souladu s doporučením hodnotící komise vyhodnotilo podle hodnotících kritérií jako nabídku nejvhodnější. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo na „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ za celkovou cenu 4.468.905,95 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 2/01/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo si vyhrazuje pravomoc rozhodnout v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ zveřejněné dne 19. 5. 2022 o výběru nejvhodnější nabídky. Zastupitelstvo vzalo na vědomí protokoly hodnotící komise a nabídky dodavatelů a souhlasí s výběrem nabídky dodavatele INZET, s.r.o., IČO: 25611062, sídlem Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany, jako nabídky, která byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka nejvhodnější, a zakázku tak zadává za celkovou cenu 4.468.905,95 Kč vč. DPH dodavateli INZET, s.r.o., IČO: 25611062, sídlem Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 2/01/21 bylo schváleno.

Úkol 2/01/21

Starosta podepíše smlouvu o dílo na „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ s dodavatelem INZET, s.r.o., IČO: 25611062.

 

Místostarostka předložila zastupitelstvu nabídku Vladislava Brožka, IČO: 13762842, sídlem Březová 19, 250 82 Horoušánky, ze dne 1. 5. 2022 na výkon TDI ke stavbě „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ za cenu 5.500 Kč měsíčně. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na výkon TDI ke stavbě „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ podle uvedené nabídky a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 2/02/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na výkon TDI ke stavbě „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ podle nabídky Vladislava Brožka, IČO: 13762842, sídlem Březová 19, 250 82 Horoušánky, ze dne 1. 5. 2022 za cenu 5.500 Kč měsíčně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 2/02/21 bylo schváleno.

Úkol 2/02/21

Starosta podepíše smlouvu na výkon TDI ke stavbě „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ s Vladislavem Brožkem, IČO: 13762842.

Místostarostka v souvislosti s administrací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ navrhla schválit odměnu ve výši 15.000 Kč plus DPH Mgr. Jiřímu Bajerovi, advokátovi, IČO: 68827555, sídlem U Roháčových kasáren 1555/10, 100 00 Praha 10, který administraci zakázky pro obec zajišťoval. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy o poskytnutí služeb, na základě které bude odměna vyplacena.

Usnesení č. 2/03/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí odměny ve výši 15.000 Kč plus DPH Mgr. Jiřímu Bajerovi, advokátovi, IČO: 68827555, sídlem U Roháčových kasáren 1555/10, 100 00 Praha 10, za administraci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ na základě smlouvy o poskytnutí služeb a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí služeb.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 2/03/21 bylo schváleno.

Úkol 2/03/21

Starosta podepíše smlouvu o poskytnutí služeb s Mgr. Jiřím Bajerem, advokátem, IČO: 68827555.

 1. Veřejná zakázka malého rozsahu „Skatepark Horoušany“ – výběr dodavatele

Místostarostka informovala zastupitelstvo o dosavadním průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Skatepark Horoušany“ zveřejněné dne 10. 6. 2022 a předložila zastupitelstvu protokol hodnotící komise ze dne 27. 6. 2022, ze kterého vyplývá, že nebyla podána žádná nabídka. Výběrové řízení bylo tudíž zastupitelstvem zrušeno. Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení nového výběrového řízení, schválilo zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu s názvem „Stavba skateparku - Horoušany“ a dále k návrhu místostarostky zvolilo za členy hodnotící komise, která plní i funkci komise pro otevírání obálek Jana Gráfa, Roberta Kocoura a Lukáše Berana, a jako náhradnici Evu Petrovou.

Usnesení č. 3/21 zastupitelstva obce Horoušany:

(A) Zastupitelstvo ruší výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Skatepark Horoušany“ zveřejněnou dne 10. 6. 2022.

(B) Zastupitelstvo rozhoduje o vyhlášení nového výběrového řízení, schvaluje zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu s názvem „Stavba skateparku - Horoušany“ a volí za členy hodnotící komise členy dle návrhu místostarostky.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 3/21 bylo schváleno.

Úkol 3/21

Starosta zahájí nové výběrové řízení. Hodnotící komise vyhodnotí došlé nabídky a vyhodnocení předloží na dalším zasedání zastupitelstva.

 1. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky“ – dodatek č. 1 (vícepráce/méněpráce)

Místostarostka informovala zastupitelstvo o průběhu stavby „Výstavba nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky“ a dále pak o změnách Díla spočívajících v méněpracích (-6.337,85 Kč bez DPH) a vícepracích (+160.432,91 Kč bez DPH) podle položkového rozpočtu a vlivu na celkovou cenu Díla (+154.095,06 Kč bez DPH), vše dle navrhovaného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2022 se společností ACG-Real s.r.o., IČO: 27094359, sídlem Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4 – Nusle, k čemuž dále odkázala na usnesení č. 14/01/20 zastupitelstva ze dne 9. 5. 2022 a změnový list č. 2 ze dne 15. 6. 2022 a přípis Doc. Ing. Jana Paška, TDI, ze dne 15. 6. 2022. Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a pověřilo starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 4/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2022 se společností ACG-Real s.r.o., IČO: 27094359, sídlem Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4 – Nusle na veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky“, a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 4/21 bylo schváleno.

Úkol 4/21

Starosta podepíše dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se ACG-Real s.r.o., IČO: 27094359.

 1. Svazek obcí Úvalsko – veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v užším řízení, s názvem „Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova“ – výběr dodavatele, TDI, BOZP, administrace dotace

Místostarostka informovala zastupitelstvo:

Dne 28.3.2022 dobrovolný svazek obcí Úvalsko vyhlásil veřejnou zakázku s názvem „Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova". Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jejím předmětem je výstavba nového přiváděcího vodovodního řadu pro zabezpečení plynulé dodávky vody pro obce zapojených do svazku a dále propojení se Škvoreckým vodovodem. Vzhledem k tomu, že plánovaná investice bude mimo jiné financována příspěvky obcí zapojených do svazku, předkládá se zastupitelům informace o průběhu zadávacího řízení. Zadávací řízení administruje společnost L3 studio s.r.o, IČO: 25462644. Zadavatel přijal prostřednictvím elektronického nástroje Portál pro vhodné uveřejnění žádosti o účast pěti účastníků, kteří splnili požadovanou kvalifikaci a byli vyzváni k podání nabídky.

Zadavatel přijal prostřednictvím elektronického nástroje Portál pro vhodné uveřejnění žádosti o účast pěti účastníků, kteří splnili požadovanou kvalifikaci a byli vyzváni k podání nabídky.

Předložené nabídky:

1. INSTA CZ s.r.o., IČO: 25374311 - 89 497 256,29 Kč bez DPH

2. Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., IČO: 26229455, 88 931 158,26 Kč bez DPH

3. AQUASYS spol. s r.o., IČO: 25344447, 86 510 300,- Kč bez DPH

4. ZEPRIS s.r.o., IČO: 25117947, 81 397 300,- Kč bez DPH

5. VPK Suchý s.r.o., IČO: 27085201, 84 019 997,- Kč bez DPH

 

Na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena pak byla nejlépe hodnocena a doporučena k výběru nabídka účastníka č. 4 ZEPRIS s.r.o. s nabídkovou cenou 81 397 300 Kč bez DPH.

Na realizaci tohoto projektu je zažádáno o příspěvek ve výši 59 743 145 Kč na Ministerstvu zemědělství, svazek má k žádosti do konce září 2022 doložit smlouvu se zhotovitelem.

Usnesení má vliv na rozpočet obce.

Místostarostka dále informovala zastupitelstvo, že bude nutní hlasovat také ohledně dalších souvisejících s akcí „Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova" souvisejících zakázek na TDI, BOZP a administraci dotace.

Usnesení č. 5/21 zastupitelstva obce Horoušany:

(A) Zastupitelstvo bere na vědomí výběr zhotovitele veřejné zakázky s názvem „Vodovodní přiváděcí řad Jirny – PČS Fibichova“: „Na základě nejnižší nabídkové ceny administrátor zakázky k plnění zadavateli (DSO Úvalsko) doporučuje účastníka řízení ZEPRIS s.r.o., IČO: 25117947 s nabídkovou cenou 81 397 300,- Kč bez DPH.“

(B) Zastupitelstvo souhlasí s realizací akce „Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova" a s poskytnutím finančních prostředků do rozpočtu Svazku obcí „Úvalsko“ v rozsahu nezbytném pro zajištění vlastních zdrojů financování.

(C) Zastupitelstvo pověřuje starostu hlasováním v rámci Svazku obcí „Úvalsko“ v souladu s doporučením administrátora zakázky, a dále pověřuje starostu hlasováním ohledně dalších souvisejících s akcí „Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova" souvisejících zakázek na TDI, BOZP a administraci dotace.

Úkol 5/21

Starosta bude hlasovat v rámci Svazku obcí „Úvalsko“ v souladu s usnesením.

 1. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku (Jídelna Popelka, s.r.o., IČO: 27417417) a smlouva o nájmu pozemku (Van Hiep Dang, IČO: 28368428)

Místostarostka informovala zastupitelstvo v návaznosti na usnesení č. 11/20 zastupitelstva ze dne 9. 5. 2022, že se společností Jídelna Popelka, s.r.o., IČO: 27417417, sídlem Průmyslová 2469, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku ke dni 30. 6. 2022, a dále že byl v době od 31. 5. 2022 do 16. 6. 2022 zveřejněn záměr pronájmu části pozemku o velikosti 40 m2 z pozemku parc. č. 542/1 v k. ú. Horoušany, který je ve vlastnictví obce, předem známému zájemci Van Hiep Dang, IČO: 28368428, sídlem Františka Diviše 1438/54r, 104 00 Praha 10 – Uhříněves. Nájemné za výše uvedenou část pozemku bylo navrženo sjednat ve výši celkem 4.000 Kč za kalendářní rok. Výše nájemného odpovídá zájmu obce zachovat v místě prodejní stánek potravin, provozovaný výše uvedeným zájemcem, kterým je obsluhována přilehlá obytná oblast. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o nájmu a pověřilo starostu podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 6/01/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku ke dni 30. 6. 2022 se společností Jídelna Popelka, s.r.o., IČO: 27417417, sídlem Průmyslová 2469, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 6/01/21 bylo schváleno.

Usnesení č. 6/02/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku o velikosti 40 m2 z pozemku parc. č. 542/1 v k. ú. Horoušany, s Van Hiep Dang, IČO: 28368428, sídlem Františka Diviše 1438/54r, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, za účelem umístění prodejního stánku potravin za nájemné ve výši celkem 4.000 Kč za kalendářní rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 6/02/21 bylo schváleno.

 

Úkol 6/02/21

Starosta podepíše smlouvu o nájmu s Van Hiep Dang, IČO: 28368428.

 

 1. Participace obcí na provozu Základní umělecké školy v Nehvizdech

Místostarostka informovala zastupitelstvo v návaznosti na usnesení č. 43/24 zastupitelstva ze dne 15. 11. 2017, že městys Nehvizdy vyzval obec k finanční participaci na chodu Základní umělecké školy v Nehvizdech, konkrétně pak k úhradě částky 72.800 Kč na školní rok 2021/2022, což odpovídá částce 2.600 Kč za žáka z Horoušan (ZUŠ aktuálně navštěvuje 28 žáků z Horoušan). Místostarostka dále předložila ke schválení návrh smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajištění základního uměleckého vzdělávání s městysem Nehvizdy, na základě které bude předmětná participace městysu Nehvizdy poskytnuta. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí předmětné participace, uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajištění základního uměleckého vzdělávání s městysem Nehvizdy a pověřilo starostu podpisem smlouvy poté, co smlouvu schválí městys Nehvizdy.

Usnesení č. 7/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční participace na chod Základní umělecké školy v Nehvizdech, konkrétně pak v částce 72.800 Kč na školní rok 2021/2022. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi obcemi při zajištění základního uměleckého vzdělávání s městysem Nehvizdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 7/21 bylo schváleno.

Úkol 7/21

Starosta podepíše smlouvu o spolupráci mezi obcemi při zajištění základního uměleckého vzdělávání s městysem Nehvizdy.

 

 1. Oprava děr v komunikacích ve vlastnictví obce Horoušany metodou TURBO

Místostarostka předložila zastupitelstvu nabídku na opravu silnic (cca 280 m2) v obci Horoušany tryskovou metodou (Turbo 6000) od dodavatelky Michaely Dömové, IČO: 87549735, sídlem Hálkova 317, 289 12 Sadská ze dne 19. 6. 2022 znějící na částku 67.200 Kč plus DPH. Zastupitelstvo schválilo objednání prací.

Usnesení č. 8/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje opravu silnic (cca 280 m2) v obci Horoušany tryskovou metodou (Turbo 6000) podle nabídky od dodavatelky Michaely Dömové, IČO: 87549735, sídlem Hálkova 317, 289 12 Sadská ze dne 19. 6. 2022 znějící na částku 67.200 Kč plus DPH, a pověřuje starostu objednáním.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 8/21 bylo schváleno.

Úkol 8/21

Starosta objedná opravu silnic v obci Horoušany od dodavatelky Michaely Dömové, IČO: 87549735.

 

 1. Památník manželů Emílie a Břetislava Baumanových v Horoušanech

Místostarostka předložila zastupitelstvu cenovou nabídku na dodávku a montáž nového památníků manželů Emílie a Břetislava Baumanových v Horoušanech od společnosti HV‑GRANIT s.r.o., IČO: 02602199, sídlem Hlavní 372, Nové Jirny, 250 90 Jirny ze dne 6. 6. 2022 znějící na částku 120.826 Kč. Místostarostka dále odkázala na usnesení č. 18/19 zastupitelstva ze dne 14. 2. 2022, kterým byla na pomník schválena částka do 60.000 Kč; zastupitelstvo usnesení revokovalo. Zastupitelstvo schválilo objednání prací dle nabídky.

Usnesení č. 9/21 zastupitelstva obce Horoušany:

(A) Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 18/19 zastupitelstva ze dne 14. 2. 2022.

(B) Zastupitelstvo schvaluje dodávku a montáž nového památníků manželů Emílie a Břetislava Baumanových v Horoušanech podle nabídky od společnosti HV-GRANIT s.r.o., IČO: 02602199, sídlem Hlavní 372, Nové Jirny, 250 90 Jirny ze dne 6. 6. 2022 znějící na částku 120.826 Kč, a pověřuje starostu objednáním.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 9/21 bylo schváleno.

Úkol 9/21

Starosta objedná dodávku a montáž nového památníků manželů Emílie a Břetislava Baumanových v Horoušanech od společnosti HV-GRANIT s.r.o., IČO: 02602199.

 

 1. Chemické ošetření chodníků a dodatečné plochy zeleně k posekání

Místostarostka předložila zastupitelstvu cenovou nabídku na chemické ošetření chodníků a dodatečné posekání ploch zeleně v obci Horoušany od Jaroslava Červínka, IČO: 45113394, sídlem Masarykovo náměstí 31, 250 83 Škvorec ze dne 12. 6. 2022 znějící na částku 36.500 Kč. Zastupitelstvo schválilo objednání prací.

Usnesení č. 10/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje chemické ošetření chodníků a dodatečné posekání ploch zeleně v obci Horoušany podle nabídky od Jaroslava Červínka, IČO: 45113394, sídlem Masarykovo náměstí 31, 250 83 Škvorec ze dne 12. 6. 2022 znějící na částku 36.500 Kč, a pověřuje starostu objednáním.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 10/21 bylo schváleno.

Úkol 10/21

Starosta objedná chemické ošetření chodníků a dodatečné posekání ploch zeleně od Jaroslava Červínka, IČO: 45113394.

 

 1. Žádost P. T., bytem Praha o prodej pozemku parc. č. 459/61 a parc. č. st. 153/2 v k.ú. Horoušany

Místostarostka předložila zastupitelstvu žádost P. T., bytem Praha o prodej pozemku parc. č. 459/61 a parc. č. st. 153/2 v k.ú. Horoušany ze dne 30. 5. 2022. Zastupitelstvo po projednání věci prodej předmětných pozemků ve vlastnictví obce neschválilo.

Usnesení č. 11/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemku parc. č. 459/61 a parc. č. st. 153/2 v k.ú. Horoušany.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 11/21 bylo schváleno.

Úkol 11/21

Starosta bude informovat P. T., bytem Praha, že zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku parc. č. 459/61 a parc. č. st. 153/2 v k.ú. Horoušany.

 

 1. Zpracování GP pro rozdělení pozemků parc. č. 476/13 a parc. č. 542/1 v k.ú. Horoušany

Místostarostka předložila zastupitelstvu cenovou nabídku na vypracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků parc. č. 476/13 a parc. č. 542/1 v k.ú. Horoušany od společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., IČO: 26695103, sídlem plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 ze dne 13. 6. 2022 znějící na částku 6.000 Kč a 7.000 Kč, tj. celkem 13.000 Kč plus DPH. Zastupitelstvo schválilo objednání prací.

Usnesení č. 12/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje vypracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků parc. č. 476/13 a parc. č. 542/1 v k.ú. Horoušany podle nabídky od společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., IČO: 26695103, sídlem plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 ze dne 13. 6. 2022 znějící na částku 6.000 Kč a 7.000 Kč, tj. celkem 13.000 Kč plus DPH, a pověřuje starostu objednáním.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 12/21 bylo schváleno.

Úkol 12/21

Starosta objedná vypracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků od společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o., IČO: 26695103.

 1. Příspěvek na akce „Dětský den v Horoušanech“ a „Sportovní den v Horoušanech“

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh na příspěvek na organizaci akcí „Dětský den v Horoušanech“, která se konala dne 4. 6. 2022 v částce 20.000 Kč a tradiční akci loučení s prázdninami „Sportovní den v Horoušanech“, která se bude konat dne 3. 9. 2022 v částce do 80.000 Kč. Zastupitelstvo schválilo, že příspěvky budou uhrazeny z rozpočtu obce Horoušany pro rok 2022 a pověřilo místostarostku podílením se na organizaci nadcházející akce „Sportovní den v Horoušanech“ a zajištěním úhrad.

Usnesení č. 13/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na organizaci akcí „Dětský den v Horoušanech“, která se konala dne 4. 6. 2022 v částce 20.000 Kč a „Sportovní den v Horoušanech“, která se bude konat dne 3. 9. 2022 v částce do 80.000 Kč, a pověřuje místostarostku podílením se na organizaci nadcházející akce „Sportovní den v Horoušanech“ a zajištěním úhrad.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 13/21 bylo schváleno.

Úkol 13/21

Místostarostka se bude podílet na organizaci nadcházející akce a zajistí úhradu příspěvku na organizaci akcí „Dětský den v Horoušanech“ a „Sportovní den v Horoušanech“.

 

 1. Smlouva k územnímu řízení uzavřená mezi obcí, společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, a J. J., bytem Praha – dodatek č. 2

Místostarostka informovala zastupitelstvo, že společnost Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, sídlem Na Marsu 1344, 252 28 Černošice, v lokalitě u cyklostezky Horoušany/Nehvizdy informovala obec o tom, že pozměnila svůj developerský projekt tak, že místo původně plánovaných 6 dvojdomů postaví v předmětné lokalitě 6 trojdomů, což má vliv na výši finančního podílu podle smlouvy k územnímu řízení ze dne 7. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1, konkrétně se pak jedná o navýšení finančního podílu o částku 240.000 Kč (6 x 40.000 Kč) určenou na rozvoj infrastruktury obce. Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě k územnímu řízení ze dne 7. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 se společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, sídlem Na Marsu 1344, 252 28 Černošice, a J. J.  Praha 6 – Dejvice, na základě které společnost Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, uhradí obci finanční podíl v částce 240.000 Kč, a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 14/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě k územnímu řízení ze dne 7. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 se společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, sídlem Na Marsu 1344, 252 28 Černošice, a J. J., Praha 6 – Dejvice, na základě které společnost Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, uhradí obci finanční podíl v částce 240.000 Kč, a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 14/21 bylo schváleno.

     Úkol 14/21

Starosta podepíše dodatek č. 2 se společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774 a paní J.J., bytem Praha 6 – Dejvice.

 

 1. Záměr směny pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy

Místostarostka informovala zastupitelstvo, že bod byl zařazen k projednání v návaznosti na usnesení č. 18/20 zastupitelstva ze dne 9. 5. 2022. Obec prozatím nezveřejnila záměr směny, když změny ve vlastnictvím pozemků, které mají být předmětem budoucí směny, nebyly dosud podle informací od společnosti Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, sídlem Na Marsu 1344, 252 28 Černošice, ustáleny. Projednání případné směny pozemků, včetně rozhodnutí o dalším pokračování pozastavených prací, se tak odkládá na další zasedání zastupitelstva, což vzali zastupitelé na vědomí.

Usnesení č. 15/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o aktuálním stavu ohledně záměru směny pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 15/21 bylo schváleno.

Úkol 15/21

Starosta zajistí podle vzniklé situace zveřejnění záměru na směnu částí pozemků.

 

 1. Různé              
 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Projektová dokumentace na intenzifikaci a rozšíření stávající ČOV“

Místostarostka informovala zastupitelstvo, že v návaznosti na vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Horoušany – rozšíření a intenzifikace ČOV – stavební část“ vznikl dodavateli Ing. Josef Vítek – PIK, projektová a inženýrská kancelář, IČO: 47000465, sídlem Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy v souladu smlouvou o dílo „Projektová dokumentace na intenzifikaci a rozšíření stávající ČOV“ ze dne 19. 10. 2016 nárok vyúčtovat zbývajících 10 % z celkové ceny díla podle smlouvy o dílo, čemuž odpovídá částka ve výši 62.100 Kč plus DPH. Vzhledem k tomu, že dodavatel přestal být v mezidobí plátcem DPH, navrhuje se uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, kterým se pro vyloučení pochybností stanoví, že předmětná částka bude dodavatelem účtována bez DPH, tj. bude účtována částka ve výši 62.100 Kč. Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 16/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 s dodavatelem Ing. Josef Vítek – PIK, projektová a inženýrská kancelář, IČO: 47000465, sídlem Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy ke smlouvě o dílo „Projektová dokumentace na intenzifikaci a rozšíření stávající ČOV“ ze dne 19. 10. 2016 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 16/21 bylo schváleno.

Úkol 16/21

Starosta podepíše dodatek č. 1 s dodavatelem Ing. Josef Vítek – PIK, projektová a inženýrská kancelář, IČO: 47000465.

 

 1. Předání lokality Za Panskou Zahradou do vlastnictví obce

Člen zastupitelstva Tomáš Machovič informoval zastupitelstvo, že je v přípravě dokumentace k předání lokality Za Panskou zahradou do vlastnictví obce, která bude následně předložena obci za účelem kontroly úplnosti dokumentace (dle standardních požadavků obce), přípravy a následnému schválení darovací smlouvy, kterou bude lokalita (stavby technická vybavenost) převedena do vlastnictví obce. Zastupitelstvo vzalo informaci ohledně lokality Za Panskou zahradou na vědomí a pověřilo starostu přípravou smluvní dokumentace k převzetí lokality Za Panskou Zahradou po předání úplné dokumentace od vlastníků.

Usnesení č. 17/21 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ohledně lokality Za Panskou zahradou a pověřuje starostu přípravou smluvní dokumentace k převzetí lokality Za Panskou Zahradou po předání úplné dokumentace od vlastníků.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 17/21 bylo schváleno.

Úkol 17/21

Starosta po předání úplné dokumentace od vlastníků lokality připraví smluvní dokumentaci a předloží návrh darovací smlouvy ke schválení na zasedání zastupitelstva.

Přílohy:

     Bez příloh

 

 

 

                                                                                                                      Mgr. Eva Petrová

                                                                                                           místostarostka obce

 

V Horoušanech, dne 30. 6. 2022

 

 

Zapsal: Ing. Karel Petr

 

Zápis ověřili: Jan Gráf a Lukáš Beran

Obecní úřad Horoušany upozorňuje na to, že zápis z jednání zastupitelstva zveřejněný na úřední desce je opis.  Originál zápisu zastupitelstva, včetně příloh a podpisů, je k dispozici na obecním úřadě Horoušany.

Formátování textu nemusí odpovídat originálu.

Datum sejmutí: 16. 7. 2022 Zodpovídá: Jiří Dvořák

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Podzim u rybníku

Aktuální počasí

dnes, středa 10. 8. 2022
oblačno 27 °C 14 °C
čtvrtek 11. 8. zataženo 27/15 °C
pátek 12. 8. skoro jasno 27/14 °C
sobota 13. 8. polojasno 30/16 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4