Horoušany
Horoušany, Horoušánky

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 22 ze dne 19.9.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany č. 22 ze dne 19.9.2022

Zápis č. 22

ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany, které se konalo dne 19. 9. 2022 v budově Obecního úřadu Horoušany, Baumanova 12, 250 82 Horoušany od 19:00 hod. do 20.30 hod.

Přítomno 7 členů zastupitelstva: Jan Bohuněk, Petra Zinglová, Mgr. Eva Petrová, Ing. Karel Petr, Lukáš Beran, Jan Gráf, Tomáš Machovič

Omluveni: Robert Kocour (zastupitel), Jiří Dvořák, tajemník

Kontrola úkolů

Program zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Veřejná zakázka malého rozsahu „Skatepark Horoušany“ – revize usnesení
 3. Prodej pozemku parc. č. 476/20 o výměře 35 m2 (podle GP č. 1443-129/2022) a pozemku parc. č. 542/13 o výměře 39 m2 (podle GP č. 1444-129/2022) v k. ú. Horoušany do SJM P.S. a D.S., bytem Horoušánky
 4. Smlouva k územnímu řízení (plánovací smlouva lokalita Šámalova) se společností Kyhu s.r.o., IČO: 09308164
 5. Směna pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy a darování pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy
 6. Smlouva k územnímu řízení uzavřená mezi obcí, společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, a J. J., bytem Praha – dodatek č. 3
 7. Zpracování projektu na úpravu okolí památníku manželů Emílie a Břetislava Baumanovým v Horoušanech
 8. Čekací třída – smlouva se ZŠ Nehvizdy na školní rok 2022/2023
 9. Dočasné navýšení kapacity MŠ Horoušany
 10. Příspěvek na hudební produkci na „Sportovní den v Horoušanech“
 11. Příspěvky na konání obecních akcí „Horoušanská Gumáka“ a „Mikulášská besídka“
 12. Čištění dešťových vpustí
 13. Odplevelení chodníků
 14. Pořízení zastávkových označníků
 15. Žádost o umístění dopravního zrcadla na roh křížení ulic Na Anežce a Melichova
 16. Pojmenování nových ulic v obci Horoušany
 17. Prodloužení licence Microsoft 365
 18. Software k evidenci odpadů IS ENVITA
 19. Oprava veřejného osvětlení
 20. Výstavba nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky – informace k vývoji projektu
 21. Zkapacitnění přečerpávací stanice kanalizace u Sběrného dvora – informace k vývoji projektu
 22. Osvětlení multifunkčního hřiště
 23. Různé          
  1. Informace o kontrole hospodaření - akce „Vybudování 2 autobusových zastávek u sběrného dvora v obci Horoušany“
  2. Dotace SDH Nové Jirny
  3. Poškození stěn v budově OÚ Horoušany (MŠ Horoušany)

 Průběh zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele

Místostarostka seznámila přítomné s návrhem programu (viz výše) a navrhla určit ověřovateli zápisu Ing. Karla Petra a Lukáše Berana, zapisovatelkou místostarostku.

Usnesení č. 1/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva a určuje ověřovateli zápisu Ing. Karla Petra a Lukáše Berana, zapisovatelkou místostarostku.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 1/22 bylo schváleno.

 1. Veřejná zakázka malého rozsahu „Skatepark Horoušany“ – revize usnesení

Starosta informoval zastupitelstvo, že s ohledem na blížící se volby do zastupitelstva obce nebylo vyhlášeno nové výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Stavba skateparku - Horoušany“ přes usnesení č. 3/21 část (B) zastupitelstva ze dne 27. 6. 2022. Navrhuje se s vyhlášením nového výběrového řízení vyčkat na projednání v novém zastupitelstvu.

 

Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 3/21 část (B) zastupitelstva ze dne 27. 6. 2022.

Usnesení č. 2/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 3/21 část (B) zastupitelstva ze dne 27. 6. 2022.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 2/22 bylo schváleno.

Úkol 2/22

O vyhlášení nového výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Stavba skateparku - Horoušany“ bude rozhodovat nové zastupitelstvo.

 1. Prodej pozemku parc. č. 476/20 o výměře 35 m2 (podle GP č. 1443-129/2022) a pozemku parc. č. 542/13 o výměře 39 m2 (podle GP č. 1444-129/2022) v k. ú. Horoušany do SJM P.S. a D.S., bytem Horoušánky

Starosta informoval zastupitelstvo, že na úřední desce Obecního úřadu Horoušany od 20. 7. 2022 do 5. 8. 2022 byl zveřejněn záměr na prodej pozemku parc. č. 476/20 o výměře 35 m2 podle GP č. 1443-129/2022 a pozemku parc. č. 542/13 o výměře 39 m2 podle GP č. 1444-129/2022 v k. ú. Horoušany do SJM Petr Sejkora a Denisa Sejkorová, oba trvale bytem Na návsi 417, Horoušánky, 250 82 Horoušany za kupní cenu ve výši celkem 340.400 Kč (z toho připadá na pozemek parc. č. 476/20 v k.ú. Horoušany částka 161.000 Kč a na pozemek parc. č. 542/13 v k.ú. Horoušany částka 179.400 Kč). Kupní cena vychází z obvyklé ceny podle znaleckého posudku č. 1702-06-2022 vyhotoveného dne 24. 5. 2022 znalkyní Ing. Jitkou Križákovou.

Starosta dále informoval zastupitelstvo, že kupující požádali obce o možnost uhradit kupní cenu předmětných pozemků ve splátkách s tím, že celou kupní cen uhradí nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy.

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků kupujícím za kupní cenu, jak je uvedeno výše.

Usnesení č. 3/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku parc. č. 476/20 o výměře 35 m2 podle GP č. 1443-129/2022 a pozemku parc. č. 542/13 o výměře 39 m2 podle GP č. 1444-129/2022 v k. ú. Horoušany do SJM Petr Sejkora a Denisa Sejkorová, oba trvale bytem Na návsi 417, Horoušánky, 250 82 Horoušany za kupní cenu ve výši celkem 340.400 Kč, kterou kupující uhradí nejpozději do dvou let, a pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 3/22 bylo schváleno.

Úkol 3/22

Starosta podepíše smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků do SJM Petr Sejkora a Denisa Sejkorová, oba trvale bytem Na návsi 417, Horoušánky, 250 82 Horoušany.

 1. Smlouva k územnímu řízení (plánovací smlouva lokalita Šámalova) se společností Kyhu s.r.o., IČO: 09308164

Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy k územnímu řízení (plánovací smlouva) se společností Kyhu s.r.o., IČO: 09308164, sídlem Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1 - Staré Město, pro lokalitu Šámalova, která jako investor a stavebník zamýšlí realizovat výstavbu technické vybavenosti pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Šámalova, konkrétně pak je navrhována výstavba 17 rodinných domů, každý se třemi bytovými jednotkami, a to při zohlednění skutečnosti, že v rámci kupní ceny při prodeji pozemků parc. č. 116/47 a parc. č. 122/9 v k.ú. Horoušany (pozn. podle stavu ke dni prodeje) obcí společnosti Rengato s.r.o., IČO: 24807231, na základě kupní smlouvy ze dne 29. 4. 2020, již byla zohledněna předpokládaná výstavba na prodávaných pozemcích obce, která podle předložené situace zahrnuje celkem 8 rodinných domů. Na základě smlouvy, po splnění sjednaných podmínek, investor uhradí obci finanční příspěvek ve výši (9 rodinných domů x 3 bytové jednotky x 40.000 Kč) celkem 1.080.000 Kč (v případě většího počtu bytových jednotek bude částka dle smlouvy navýšena) na infrastrukturu obce.

Zastupitelstvo schválilo uzavření výše specifikované smlouvy k územnímu řízení (plánovací smlouva) a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 4/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy k územnímu řízení (plánovací smlouva) se společností Kyhu s.r.o., IČO: 09308164, sídlem Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1 - Staré Město, pro lokalitu Šámalova v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 4/22 bylo schváleno.

Úkol 4/22

Starosta podepíše .

 1. Směna pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy a darování pozemků k cyklostezce Horoušany/Nehvizdy

Starosta, v návaznosti na usnesení č. 18/20 zastupitelstva ze dne 9. 5. 2022 a č. 15/21 zastupitelstva ze dne 27. 6. 2022, informoval zastupitelstvo, že na úřední desce Obecního úřadu Horoušany byl v době od 1. 9. 2022 do 17. 9. 2022 zveřejněn záměr směny nemovitostí, konkrétně pak pozemku parc. č. 238/126 o výměře 253 m2 oddělený z pozemku parc. č. 238/4 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 ve vlastnictví obce Horoušany za pozemek parc. č. 238/125 o výměře 212 m2 oddělený z pozemku parc. č. 238/2 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 ve spoluvlastnictví Petr Jelínek, bytem Černošice (spoluvlastnický podíl id. 1/3) a Jiřina Vaňková, bytem Praha 6 (spoluvlastnický podíl id. 2/3). Dále bylo zveřejněno, že realizace směny pozemků bude provázána s darovacími smlouvami, na základě kterých obec získá do vlastnictví pozemek parc. č. 238/127 o výměře 7 m2 oddělený z pozemku parc. č. 238/1 ve vlastnictví Jiřina Jelínková, bytem Praha 6, a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 na pozemku parc. č. 239/5 o výměře 113 m2 odděleného z pozemku parc. č. 239/1 ve vlastnictví Jiřina Vaňková, bytem Praha 6, vše v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435‑149/2022. K obvyklé ceně výše specifikovaných oddělených pozemků nechala obec zpracovat znalecký posudek č. 1719-08-2022 od Ing. Jitky Križákové.

Záměr je v souladu s usnesením zastupitelstva č. 18/20 ze dne 9. 5. 2022, když obec má zájem na narovnání a prodloužení cyklostezky Horoušany-Nehvizdy s využitím výše specifikovaných oddělených pozemků, což se z pohledu obce jeví jako vhodné řešení, když by se tím fakticky vyloučila nebo výrazně omezila co do pohybu cyklistů značně riziková místa (prudké zatáčky a ukončení cyklostezky v dopravně nepřehledném místě).

Zastupitelstvo schválilo

 1. směnu nemovitostí, konkrétně pak pozemku parc. č. 238/126 o výměře 253 m2 oddělený z pozemku parc. č. 238/4 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 ve vlastnictví obce Horoušany za pozemek parc. č. 238/125 o výměře 212 m2 oddělený z pozemku parc. č. 238/2 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 ve spoluvlastnictví P.J., bytem Černošice (spoluvlastnický podíl id. 1/3) a J.V., bytem Praha 6 (spoluvlastnický podíl id. 2/3),
 2. uzavření darovací smlouvy, na základě které obec získá do vlastnictví pozemek parc. č. 238/127 o výměře 7 m2 oddělený z pozemku parc. č. 238/1 ve vlastnictví J.J., bytem Praha 6, vše v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435‑149/2022,
 3. uzavření darovací smlouvy, na základě které obec získá spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 na pozemku parc. č. 239/5 o výměře 113 m2 odděleného z pozemku parc. č. 239/1 ve vlastnictví J.V., bytem Praha 6, vše v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435‑149/2022.

Usnesení č. 5/1/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy na pozemek parc. č. 238/126 o výměře 253 m2 oddělený z pozemku parc. č. 238/4 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 ve vlastnictví obce Horoušany za pozemek parc. č. 238/125 o výměře 212 m2 oddělený z pozemku parc. č. 238/2 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 ve spoluvlastnictví P.J., bytem Černošice (spoluvlastnický podíl id. 1/3) a J.V., bytem Praha 6 (spoluvlastnický podíl id. 2/3), a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 5/1/22 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/2/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy, na základě které obec získá do vlastnictví pozemek parc. č. 238/127 o výměře 7 m2 oddělený z pozemku parc. č. 238/1 ve vlastnictví J.J., bytem Praha 6, vše v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435‑149/2022, a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 5/2/22 bylo schváleno.

Usnesení č. 5/3/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy, na základě které obec získá do vlastnictví spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 na pozemku parc. č. 239/5 o výměře 113 m2 odděleného z pozemku parc. č. 239/1 ve vlastnictví J.V., bytem Praha 6, vše v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435‑149/2022, a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 5/3/22 bylo schváleno.

Úkol 5/22

Starosta podepíše směnnou P.J., bytem Černošice (spoluvlastnický podíl id. 1/3) a J.V., bytem Praha 6 (spoluvlastnický podíl id. 2/3), darovací smlouvu s J.J., bytem Praha 6 a darovací smlouvu s J.V., bytem Praha 6.

 1. Smlouva k územnímu řízení uzavřená mezi obcí, společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, a J. J., bytem Praha – dodatek č. 3

Starosta informoval zastupitelstvo v návaznosti na projednaný bod a v návaznosti na usnesení č. 15/21 zastupitelstva ze dne 27. 6. 2022, že společnost Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, sídlem Na Marsu 1344, 252 28 Černošice, postaví cyklostezku Horoušany/Nehvizdy v části u obce Horoušany již na směňovaném pozemku parc. č. 238/125 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 a nikoliv na pozemku parc. č. 238/126 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022, jak bylo sjednáno ve smlouvě k územnímu řízení ze dne 7. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2. K dnešnímu dni je stavba před dokončením, když ve středu 21. 9. 2022 by měla být dokončena asfaltovým povrchem.

Zastupitelstvo schvaluje budoucí převzetí obcí cyklostezky na směňovaném pozemku parc. č. 238/125 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 místo na pozemku parc. č. 238/126 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 pod podmínkou, že se obec stane vlastníkem pozemku parc. č. 238/125 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 a na cyklostezku s veřejným osvětlením bude v celé délce (pozemek parc. č. 238/125 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 a pozemek parc. č. 238/4 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022) vydáno kolaudační rozhodnutí. O stavu věci bude starosta informovat na dalším zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 6/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje budoucí převzetí obcí cyklostezky na směňovaném pozemku parc. č. 238/125 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 místo na pozemku parc. č. 238/126 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 pod podmínkou, že se obec stane vlastníkem pozemku parc. č. 238/125 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 a na cyklostezku s veřejným osvětlením bude v celé délce (pozemek parc. č. 238/125 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022 a pozemek parc. č. 238/4 v k.ú. Horoušany podle GP č. 1435-149/2022) vydáno kolaudační rozhodnutí.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 6/22 bylo schváleno.

Úkol 6/22

Starosta v návaznosti na směnu pozemků společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, kolaudaci stavby cyklostezky a veřejného osvětlení. O stavu věci bude starosta informovat na dalším zasedání zastupitelstva.

 1. Zpracování projektu na úpravu okolí památníku manželů Emílie a Břetislava Baumanovým v Horoušanech

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh na zpracování projektu na úpravu okolí památníku manželů Emílie a Břetislava Baumanových v Horoušanech dle nabídky Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, IČO: 15855864, sídlem Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem, ze dne 19. 8. 2022 v částce 18.600 Kč plus DPH a pověřilo místostarostku objednáním.

Usnesení č. 7/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektu na úpravu okolí památníku manželů Emílie a Břetislava Baumanových v Horoušanech dle nabídky Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, IČO: 15855864, sídlem Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem, ze dne 19. 8. 2022 v částce 18.600 Kč plus DPH a pověřuje místostarostku objednáním.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 7/22 bylo schváleno.

Úkol 7/22

Místostarostka objedná zpracování projektu na úpravu okolí památníku manželů Emílie a Břetislava Baumanových v Horoušanech u Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, IČO: 15855864.

 1. Čekací třída – smlouva se ZŠ Nehvizdy na školní rok 2022/2023

Místostarostka informovala zastupitelstvo, že podle informací od ředitele ZŠ Nehvizdy nebyl pro školní rok 2022/2023 o čekací třídu mezi rodiči žáků z obce zájem.

Usnesení č. 8/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že na školní rok 2022/2023 nebude v ZŠ Nehvizdy zřízena čekací třída.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 8/22 bylo schváleno.

 1. Dočasné navýšení kapacity MŠ Horoušany

Místostarostka informovala zastupitelstvo, že pro školní rok 2022/2023 se podařilo navýšit počet dětí v MŠ Horoušany s účinností od 1. 9. 2022 na celkem max. 45 dětí, což bylo rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor školství, rozhodnutím ze dne 26. 7. 2022, zapsáno také do rejstříku škol. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Usnesení č. 9/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že pro školní rok 2022/2023 se podařilo navýšit počet dětí v MŠ Horoušany s účinností od 1. 9. 2022 na celkem max. 45 dětí.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 9/22 bylo schváleno.

 1. Příspěvek na hudební produkci na „Sportovní den v Horoušanech“

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh na úhradu příspěvku na hudební produkci skupiny FBAND na tradiční akci „Sportovní den v Horoušanech“, která se konala dne 3. 9. 2022 v částce 10.000 Kč. Zastupitelstvo schválilo úhradu hudební produkce na tradiční akci „Sportovní den v Horoušanech“, která se konala dne 3. 9. 2022 v částce 10.000 Kč.

Usnesení č. 10/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje úhradu hudební produkce skupiny FBAND na tradiční akci „Sportovní den v Horoušanech“, která se konala dne 3. 9. 2022 v částce 10.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 10/22 bylo schváleno.

Úkol 10/22

Místostarostka zajistí úhradu hudební produkce na tradiční akci „Sportovní den v Horoušanech“.

 1. Příspěvky na konání obecních akcí „Horoušanská Gumáka“ a „Mikulášská besídka“

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh na proplacení účelně vynaložených výdajů, které budou vynaloženy při organizaci akcí „Horoušanská Gumáka 2022“, která se bude konat dne 15. 10. 2022, v částce do 15.000 Kč, „Dětský karneval 2022“ v částce do 4.000 Kč a „Mikulášská besídka 2022“ v částce do 35.000 Kč.

Zastupitelstvo schválilo, že výdaje do navrhovaných částek, které budou účelně vynaloženy na organizaci uvedených akcí, budou hrazeny z rozpočtu obce Horoušany pro rok 2022 a pověřilo místostarostku organizací/spoluprací na organizaci těchto akcí.

Usnesení č. 11/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje proplacení účelně vynaložených výdajů při organizaci akcí „Horoušanská Gumáka 2022“ v částce do 15.000 Kč, „Dětský karneval 2022“ v částce do 4.000 Kč a „Mikulášská besídka 2022“ v částce do 35.000 Kč z rozpočtu obce Horoušany pro rok 2022 a pověřuje místostarostku organizací/spolupráci na organizaci těchto akcí.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 11/22 bylo schváleno.

Úkol 11/22

Místostarostka se bude podílet na organizaci akcí „Horoušanská Gumáka 2022“, „Dětský karneval 2022“ a „Mikulášská besídka 2022“.

 1. Čištění dešťových vpustí

Starosta předložil zastupitelstvu nabídku společnosti HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o., IČO: 49356607, sídlem K Hájům 2639/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 ze dne 19. 7. 2022 na čištění kanalizace do DN 500, v ul. Průběžná Horoušánky a fakturu č. 2022002868 ze dne 29. 7. 2022 znějící na částku 111.733,60 Kč. Starosta informoval zastupitelstvo, že práce nebylo možné odložit. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a schválilo úhradu faktury č. 2022002868 ze dne 29. 7. 2022 znějící na částku 111.733,60 Kč.

Usnesení č. 12/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ohledně vyčištění kanalizace v ul. Průběžná, Horoušánky, společností HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o., IČO: 49356607, sídlem K Hájům 2639/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 a schvaluje úhradu faktury č. 2022002868 ze dne 29. 7. 2022 znějící na částku 111.733,60 Kč.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 12/22 bylo schváleno.

Úkol 12/22

Starosta zajistí úhradu faktury č. 2022002868 ze dne 29. 7. 2022 společnosti HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o., IČO: 49356607.

 1. Odplevelení chodníků

Místostarostka předložila zastupitelstvu cenovou nabídku na odplevelení chodníků v obci Horoušany od Jaroslava Červínka, IČO: 45113394, sídlem Masarykovo náměstí 31, 250 83 Škvorec ze dne 18. 8. 2022 znějící na částku 15.000 Kč. Zastupitelstvo schválilo objednání prací.

Usnesení č. 13/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje odplevelení chodníků v obci Horoušany podle nabídky od Jaroslava Červínka, IČO: 45113394, sídlem Masarykovo náměstí 31, 250 83 Škvorec ze dne 18. 8. 2022 znějící na částku 15.000 Kč, a pověřuje starostu objednáním.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 13/22 bylo schváleno.

Úkol 13/22

Starosta objedná odplevelení chodníků od Jaroslava Červínka, IČO: 45113394.

 1. Pořízení zastávkových označníků

Zastupitel Lukáš Beran informoval zastupitelstvo o potřebě opravy zastávkových označníků na autobusových zastávkách poškozených vandaly. Zastupitelstvo pověřilo Lukáše Berana zajištěním opravy.

Usnesení č. 14/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje opravu zastávkových označníků na autobusových zastávkách a pověřuje zastupitele Lukáše Berana zajištěním opravy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 14/22 bylo schváleno.

Úkol 14/22

Zastupitel Lukáš Beran zajistí opravu zastávkových označníků.

 1. Žádost o umístění dopravního zrcadla na roh křížení ulic Na Anežce a Melichova

Starosta předložil zastupitelstvu žádost o umístění dopravního zrcadla včetně nákresu situace na roh křížení ulic Na Anežce a Melichova a k výjezdu z ulice K Višňovce směrem na ulici Hlavní. Zastupitelstvo schválilo umístění dopravního zrcadla na roh křížení ulic Na Anežce a Melichova a k výjezdu z ulice K Višňovce směrem na ulici Hlavní a pověřilo starostu dalším řešením věci a tajemníka objednáním dopravních zrcadel.

Usnesení č. 15/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje umístění dopravního zrcadla na roh křížení ulic Na Anežce a Melichova a k výjezdu z ulice K Višňovce směrem na ulici Hlavní a pověřuje starostu dalším řešením věci a tajemníka objednáním dopravních zrcadel.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 15/22 bylo schváleno.

Úkol 15/22

Tajemník objedná dopravní zrcadla a starosta bude činit další kroky k umístění dopravních zrcadel.

 1. Pojmenování nových ulic v obci Horoušany

Starosta předložil zastupitelstvu návrh na pojmenování pěti nových ulic v lokalitě Horoušany u Nehvizd. Zastupitelstvo schválilo nové názvy ulic „K Lomu“, „Kubišova“, „Gabčíkova“, „Opálkova“ a „Hrubého“ na pozemku parc. č. 238/120 v k.ú. Horoušany. Situační plánek se zakreslením nových ulic je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 16/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje nové názvy ulic „K Lomu“, „Kubišova“, „Gabčíkova“, „Opálkova“ a „Hrubého“ na pozemku parc. č. 238/120 v k.ú. Horoušany. Situační plánek se zakreslením nových ulic je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 16/22 bylo schváleno.

Úkol 16/22

Tajemník zajistí zápis ulic v RUIAN.

 1. Prodloužení licence Microsoft 365

Starosta informoval zastupitelstvo, že v návaznosti na informaci a nabídku společnosti ARION spol. s r.o., IČO: 45795576, sídlem Praha 10 - Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 10000, ze dne 8. 8. 2022 je nezbytné prodloužit licence Microsoft 365 o dalších 12 měsíců za celkovou částku 19.600 Kč plus DPH (2.150 Kč + 17.450 Kč).

Usnesení č. 17/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení licence Microsoft 365 o dalších 12 měsíců za celkovou částku 19.600 Kč plus DPH podle nabídky společnosti ARION spol. s r.o., IČO: 45795576, sídlem Praha 10 - Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 10000, ze dne 8. 8. 2022, a pověřuje starostu objednáním.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 17/22 bylo schváleno.

Úkol 17/22

Starosta zajistí prodloužení licence Microsoft 365 prostřednictvím společnosti ARION spol. s r.o., IČO: 45795576.

 1. Software k evidenci odpadů IS ENVITA

Starosta informoval zastupitelstvo, že v návaznosti na informaci a nabídku společnosti
INISOFT s.r.o., IČO: 25417657, sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ze dne 16. 5. 2022 se navrhuje přechod z programu EVI 8 na IS ENVITA za celkovou částku 6.380 Kč plus DPH (1.785 Kč + 4.595 Kč) a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb. Zastupitelstvo schválilo přechod z programu EVI 8 na IS ENVITA dle nabídky a uzavření dodatku č. 3.

Usnesení č. 18/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje přechod z programu EVI 8 na IS ENVITA dle nabídky společnosti
INISOFT s.r.o., IČO: 25417657, sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, ze dne 16. 5. 2022 a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dodávce softwarových produktů a poskytování servisních služeb se společností INISOFT s.r.o., IČO: 25417657, sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, a pověřuje starostu objednáním.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 18/22 bylo schváleno.

Úkol 18/22

Starosta zajistí přechod z programu EVI 8 na IS ENVITA dle nabídky a uzavření dodatku č. 3 se společností INISOFT s.r.o., IČO: 25417657.

 1. Oprava veřejného osvětlení

Zastupitel Lukáš Beran informoval zastupitelstvo, že při kontrole veřejného osvětlení v obci (Horoušany i Horoušánky) bylo zjištěno, že 11 lamp nesvítí. Z uvedeného důvodu proběhla výměna svítidel za LED svítidla za částku 52.988,32 Kč včetně DPH, kterou provedl Antonín Pácal, IČO: 74236601, sídlem Kollárova 1235, 250 82 Úvaly. Zastupitelstvo vzalo výměnu svítidel na vědomí.

Usnesení č. 19/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí opravu veřejného osvětlení ve formě výměny svítidel za LED svítidla.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 19/22 bylo schváleno.

 1. Výstavba nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky – informace k vývoji projektu

Starosta informoval zastupitelstvo, že dodavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky“, kterým je společnost ACG-Real s.r.o., IČO: 27094359, sídlem Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4, byl ze strany obce přípisem ze dne 11. 7. 2022 vyzván k okamžitému pokračování díla, když ve stavbě nebylo řádně pokračováno. Dne 22. 8. 2022 na sebe společnost ACG-Real s.r.o. podala insolvenční návrh, na což reagovala obec výzvou k osobnímu jednání ze dne 24. 8. 2022 a výzvou k osobnímu jednání - urgence ze dne 8. 9. 2022, ve kterých obec mimo jiné požadovala jasné stanovisko dodavatele k plnění díla. Vzhledem k neúčasti dodavatele na osobním jednání dnešního dne byl dodavatel dnešního dne obcí udělen pokyn k provedení zabezpečovacích prací a dále byl dodavatel vyrozuměn o zjištěných vadách díla.

S ohledem na neochotu dodavatele jakkoliv ve věci komunikovat s obcí pokud jde o plnění díla, informaci od právního zástupce dodavatele, že dodavatel navrhuje jednat o ukončení smluvního vztahu, vypořádání doposud provedených prací a převzetí částečně provedeného díla objednatelem, i s ohledem na hospodářskou situaci dodavatele, jak je zřejmá z insolvenčního rejstříku, a zejména pak s ohledem na trvající nečinnost dodavatele na staveništi, schvaluje se, aby obec od smlouvy o dílo s dodavatelem odstoupila, pokud nebudou ze strany dodavatele splněny podmínky stanovené ve výzvě k provedení zabezpečovacích prací a nebude plněna smlouva o dílo ze strany dodavatele.

Dále bylo schváleno, aby starosta zajistil zabezpečovací práce na stavbě, pokud je neprovede řádně a včas dodavatel.

Dále bylo schváleno, aby doc. Pašek jako projektant nové mateřské školy a TDI připravil podklady nezbytné pro novou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky“, jejíž vypsání bude ponecháno na rozhodnutí nového zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo odměnu doc. Paškovi v částce 25.000 Kč.

Usnesení č. 20/22 zastupitelstva obce Horoušany:

 1. Zastupitelstvo bere na vědomí situaci ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky“.
 2. Zastupitelstvo schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené se společností ACG-Real s.r.o., IČO: 27094359, sídlem Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4 na „Výstavbu nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky“.
 3. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním zabezpečovacích prací na stavbě, pokud je neprovede řádně a včas společnost ACG-Real s.r.o., IČO: 27094359, sídlem Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4.
 4. Zastupitelstvo pověřuje starostu objednáním aktualizace podkladů pro novou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba nové mateřské školy, Horoušany – Horoušánky“ u doc Paška za částku ve výši 25.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 20/22 bylo schváleno.

Úkol 20/22

Starosta odstoupí od smlouvy o dílo uzavřené se společností ACG-Real s.r.o., IČO: 27094359, a zajistí provedení zabezpečovacích prací na stavbě, pokud je neprovede dodavatel. Starosta objedná u doc. Paška aktualizaci projektu.

 1. Zkapacitnění přečerpávací stanice kanalizace u Sběrného dvora – informace k vývoji projektu

Starosta informoval zastupitelstvo o dosavadním průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“ s tím, že dodavatel INZET, s.r.o., IČO: 25611062, sídlem Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany, byl ze strany obce dne 7. 9. 2022 vyzván k zahájení prací, když na staveništi v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 19. 7. 2022 neprobíhala ze strany dodavatele žádná aktivita. Dodavatel dne 9. 9. 2022 informoval obec, že stavba bude v brzké době zahájena, a ujistil obec, že dílo bude řádně a včas dokončeno v souladu se smlouvou o dílo, tj. nejpozději do 19. 11. 2022. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Usnesení č. 21/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí stav veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod“.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 21/22 bylo schváleno.

 1. Osvětlení multifunkčního hřiště

Starosta předložil zastupitelstvu nabídky na nákup 13 nových svítidel na multifunkční hřiště do Horoušan:

 1. nabídka společnosti JANČA & EMAS group s.r.o., IČO: 25907069, ze dne 5. 9. 2022 znějící na částku 12.177,85 Kč,
 2. nabídka společnosti K & V ELEKTRO a.s., IČO: 28463005, ze dne 12. 9. 2022 znějící na částku 14.365,34 Kč,
 3. nabídka společnosti ELKOV elektro a.s., IČO: 26279690, ze dne 12. 9. 2022 znějící na částku 12.583,29 Kč.

Zastupitelstvo rozhodlo o nákupu nových svítidel na multifunkční hřiště do Horoušan podle nabídky společnosti JANČA & EMAS group s.r.o., IČO: 25907069, sídlem Průběžná 2265/84, Strašnice, 100 00 Praha 10, ze dne 5. 9. 2022 znějící na částku 12.177,85 Kč a pověřilo starostu objednáním.

Usnesení č. 22/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje nákup nových svítidel na multifunkční hřiště do Horoušan podle nabídky společnosti JANČA & EMAS group s.r.o., IČO: 25907069, sídlem Průběžná 2265/84, Strašnice, 100 00 Praha 10, ze dne 5. 9. 2022 znějící na částku 12.177,85 Kč a pověřilo starostu objednáním.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 22/22 bylo schváleno.

Úkol 22/22

Starosta objedná nová svítidla na multifunkční hřiště do Horoušan u společnosti JANČA & EMAS group s.r.o., IČO: 25907069.

 1. Různé  

 

 1. Informace o kontrole hospodaření - akce „Vybudování 2 autobusových zastávek u sběrného dvora v obci Horoušany“

Starosta informoval zastupitele o průběhu kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace na akci „Vybudování 2 autobusových zastávek u sběrného dvora v obci Horoušany“, kterou provedl Středočeský kraj, a předložil zastupitelstvu protokol o kontrole č. 227/2022 ze dne 6. 9. 2022 se závěrem, že „nebyly zjištěny nedostatky“. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Usnesení č. 23/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí závěry kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace na akci „Vybudování 2 autobusových zastávek u sběrného dvora v obci Horoušany“, kterou provedl Středočeský kraj, a při které „nebyly zjištěny nedostatky“.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 23/22 bylo schváleno.

 1. Dotace SDH Nové Jirny

Starosta předložil zastupitelstvu žádost SDH Nové Jirny ze dne 12. 9. 2022, který v obci zajišťuje dle potřeb obce zalévání zeleně a doplňování vody do obecního jezírka, a další výjezdy zejména k odstraňování spadlých stromů přes komunikace a další, o dotaci částce 8.000 Kč na dovybavení výjezdové jednotky, konkrétně pak na nákup pily s přísl. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč a pověřilo starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 24/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč SDH Jirny na nákup pily s přísl. a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 24/22 bylo schváleno.

Úkol 24/22

Starosta podepíše veřejnoprávní smlouvu s SDH Jirny na dotaci.

 1. Poškození stěn v budově OÚ Horoušany (MŠ Horoušany)

Starosta informoval zastupitelstvo, že v budově OÚ Horoušany, konkrétně v části skladu MŠ Horoušany bylo zjištěno poškození stěn, které obsahují praskliny. Po obhlídce doc. Ing. Paškem, ČKAIT, bylo obci sděleno, že aktuálně se nejeví jako nutný okamžitý stavební zásah s tím, že obci bylo doporučeno, aby doplnila a nadále sledovala sádrové spoje v místech prasklin, a dále aby ověřila možnou netěsnost kanálu v blízkosti stavby, která může být příčinou poškození. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí, pověřilo starostu dalším sledováním situace a zajištěním nezbytných prací, včetně kontroly netěsností kanálu v blízkosti stavby.

Usnesení č. 25/22 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci ohledně poškození stěn budovy OÚ Horoušany, konkrétně v části skladu MŠ Horoušany, popraskáním, pověřilo starostu dalším sledováním situace a zajištěním nezbytných prací, včetně kontroly netěsností kanálu v blízkosti stavby.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 25/22 bylo schváleno.

Úkol 25/22

Starosta bude dále sledovat poškození, a zajistí nezbytné práce (např. sádrové spoje) a kontrolu netěsností kanálu.

Přílohy:

Situační plánek se zakreslením nových ulic   

 

                                                                                                                      Jan Bohuněk

                                                                                                           starosta obce

V Horoušanech, dne 22. 9. 2022

Zapsala: Mgr. Eva Petrová, místostarostka

Zápis ověřili: Ing. Karel Petr a Lukáš Beran 

Obecní úřad Horoušany upozorňuje na to, že zápis z jednání zastupitelstva zveřejněný na úřední desce je opis.

Originál zápisu zastupitelstva, včetně příloh a podpisů, je k dispozici na obecním úřadě Horoušany. Formátování textu nemusí odpovídat originálu.

Datum sejmutí: 12. 10. 2022 Zodpovídá: Jiří Dvořák

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Podzim u rybníku

Aktuální počasí

dnes, středa 30. 11. 2022
slabý déšť 5 °C 3 °C
čtvrtek 1. 12. zataženo 5/1 °C
pátek 2. 12. sněžení 4/0 °C
sobota 3. 12. déšť se sněhem 4/1 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4