Menu
Horoušany
Horoušany, Horoušánky

Zadání

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOROUŠANY ŘÍJEN 2007


Obsah zadání změny č.2 územního plánu obce Horoušany

1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů.
2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.
3. Požadavky na rozvoj území.
4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny).
5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury.
6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území.
7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy).
9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území.
10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose.
11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií.
12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
13. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.
14. Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant.
15. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.
 1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů.

Politika územního rozvoje je novým nástrojem územního plánování, nezbytným pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a koncepcí celorepublikového významu, vycházejících a podmiňovaných možnostmi území. V souladu s dosavadní právní úpravou ve spolupráci s kraji, ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady byla pořízena politika územního rozvoje České republiky a schválena usnesením vlády č. 561 ze dne 17.5.2006, kterým byla uložena její aktualizace do konce roku 2008 podle právní úpravy platné po 1.1.2007 (účinnost nového stavebního zákona).

Správního území obce Horoušany leží v území řešeném Územním plánem velkého územního celku Pražský region (zpracovatel firma AURS, s.r.o.). Při zpracování územního plánu obce Horoušany byly respektovány požadavky vyplývající z ÚP VÚC Pražský region (stabilizace navrhované trasy silnice II/101 v západní části jejího administrativního území a vedení 110 kV Mochov – Úvaly) a územní plán obce Horoušany byl dne 19.12.2001 schválen. ÚP VÚC Pražský region byl s navrženým aglomeračním okruhem schválen dne 18.12.2006.

Z výše uvedených dokumentací nevyplývají pro návrh změny č.2 územního plánu obce Horoušany žádné požadavky.

 2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.

Úřad územního plánování pořizuje pro svůj správní obvod územně analytické podklady v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.

Pro řešené území nebyly dosud zpracovány územně analytické podklady.

 3. Požadavky na rozvoj území.

Změna č.2 reaguje na podněty fyzických a právnických osob i na potřebu změn a úprav obce. Do změny č.2 budou zapracovány tyto požadavky:

Z2 – 1  Změna využití pozemku parc.č. 97/2 v k.ú. Horoušany na čisté bydlení.

Z2 – 2  Odklonění trasy VN - „Vedení 110 kV Mochov – Úvaly“

Stavba je zařazena do územního plánu velkého územního celku Pražský region, který byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18.12.2006 usnesením č.55-15/2006/ZK jako veřejně prospěšná stavba, vedená pod označením E 11.Součástí závazné části tohoto plánu je situační mapa se zákresem předmětného vedení 1 : 50 000. ELEKTROTRANS, a.s. Praha zajišťuje pro investora ČEZ Distribuce a.s. projekt na výše uvedenou stavbu. Aktualizovanou trasu vedení přenesli do mapy 1 : 10 000 a tento poklad byl předán obci k zapracování do územního plánu.

Z2 – 3  Změna využití pozemku parc.č. 518/13, 518/15 a část pozemku parc.č.518/2 v k.ú. Horoušánky na plochy smíšené obytné.

Z2 – 4  Sběrný dvůr
Záměrem obce je zřídit na uvedené parcele č.437 sběrný dvůr odpadů, který bude sloužit pouze pro obec Horoušany. Rozhodnutí obce je v souladu s obecným trendem v oboru nakládání s odpady, vycházející mj. z povinnosti původce odpadu daného zákonem. Sběrný dvůr umožňuje občanům zbavit se odpadů a odložit je na místo splňující technické, hygienické, etické a bezpečnostní podmínky v souladu s platnými právními přepisy.

Z2 – 5  Zařazení části pozemku parc.č. 411 dle PK do zastavitelného území vhodného pro stavbu rodinného domu V současné době je pozemek veden jako orná půda.


 4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny).

Výše uvedené jednotlivé změny předpokládají tyto požadavky na plošné a prostorové uspořádání území:

Z2 – 1  Změna využití pozemku parc.č. 97/2 v k.ú. Horoušany – dle platného územního plánu obce Horoušany se tato plocha nachází v zastavitelném území označená jako TV – plochy technických vybavení a je zde navrženo umístění nové trafostanice. Trafostanice je vedena ve stávajícím územním plánu jako veřejně prospěšná stavba – e4. Změnou č.2 by byla trafostanice posunuta na sousední pozemek. Plocha technického vybavení bude převedena na plochu čistě obytnou, pro kterou bude upraven regulativ , podle něhož bude možné na převáděných nemovitostech provést výstavbu rodinných domků, dvojdomků a řadových domků v rozsahu zastavění převáděné nemovitosti nejvýše 30 % z plochy nově oddělovaných parcel určených pro výstavbu rodinných domků (do této plochy se nezapočítává plocha veřejných komunikací, chodníků, pergol, bazénů atd.), přičemž není vyloučeno při dodržení výše uvedeného zastavění některých parcel až 35% z plochy nově oddělovaných parcel určených pro výstavbu rodinných domků (do této plochy se nezapočítává plocha veřejných komunikací, chodníků, pergol, bazénů atd.)

Z2 – 2  Odklonění trasy VN - „Vedení 110 kV Mochov – Úvaly“
Přenesením trasy z měřítka územního plánu velkého územního celku 1 : 50 000 do mapy 1 : 10 000 bylo možné přesněji zakreslit trasu vedení a na základě tohoto podkladu bude trasa v územním plánu obce Horoušan upravena.

Z2 – 3  Změna využití pozemku parc.č. 518/13, 518/15 a část pozemku parc.č.518/2 v k.ú. Horoušánky – dle platného územního plánu obce Horoušany se tato plocha nachází v zastavitelném území. Pozemek parc.č.518/15 je navržen jako plocha OV – občanská vybavenost, vedená jako veřejně prospěšná stavba – o1, pozemek parc.č. 518/2 je navržen jako místní obslužná komunikace a pozemek parc.č. 518/13 je navržen jako zeleň, vedený jako veřejně prospěšná stavba – n2, ale v současné době je zde parkoviště. Místní obslužná komunikace by nevedla mezi pozemky 518/15 a 518/13 , ale vedla by zleva za pozemkem parc.č. 518/13. Vznikla by ucelená plocha s využitím smíšeně obytným.

Z2 – 4  Sběrný dvůr – dle platného územního plánu obce Horoušany se tato plocha nachází v  nezastavěné části obce Horoušany, k.ú. Horoušánky, na neoplocené parcele č.437. Parcela je komunikačně napojena na státní silnici č. 101  a byla užívána částečně jako deponie zemin.

Z2 – 5  Zařazení části pozemku parc.č. 411 dle PK do zastavitelného území – tato plocha vyžaduje zábor orné půdy o rozloze cca 2000 m2.

Celková urbanistická koncepce stanovená ve schváleném územním plánu obce Horoušany se tedy změnou č.2 nemění.

 5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury.

Změna č.2 neovlivňuje navrženou koncepci technické infrastruktury ve schváleném územním plánu obce.

Lokalita Z2 – 4 

Napojení sběrného dvora na dopravní a technickou infrastrukturu

Komunikace – areál navrhovaného sběrného dvora je komunikačně napojen na stávající státní silnici č.101 Houšany – Horoušánky. Z této silnice bude provedena odbočka na stávající cestu na pozemku č.588/2 a dále do prostoru sběrného dvora. Vjezd i vlastní provoz uvnitř sběrného dvora je navržen tak, aby jej mohly využívat i osoby se sníženou schopností pohybu.
Splašková kanalizace – v prostoru budoucího sběrného dvora je vedena stávající kanalizace a je zde umístěna přečerpávací stanice. Sociální zařízení ve vrátnici bude napojeno na tuto stávající kanalizaci.
Dešťová kanalizace – řešení odtoku dešťových vod je navrženo variantně s tím, že v dalším stupni projektové dokumentace bude zvolena konkrétní varianta. Dešťové vody ze střech budou svedeny do okolního terénu, který bude v rámci stavby sběrného dvora upraven a ozeleněn. Vody ze zpevněné plochy budou svedeny buďto do akumulační nádrže, která bude sloužit jako zdroj vody pro zalévání, případně jako omezený zdroj požární vody. Alternativním řešením je osazení lapolu a vypouštění srážkových vod do blízké vodoteče.
Silnoproud – v prostoru plánovaného sběrného dvora je stávající rozvodná skříň s přívodem el.energie. V rámci stavby bude provedena potřebná úprava a přemístění skříně a bude z ní proveden potřebný rozvod v areálu (vrátnice, osvětlení, čerpání vody ze studny).
Slaboproud – obsluha bude využívat mobilní telefon, případně vysílačku.


 6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území.

Navrhované změny jsou pouze dílčího rozsahu převážně v rámci již schválených zastavitelných ploch a nezasáhnou negativně do hodnot území (přírodních, urbanistických, kulturních). Řešené lokality se nedotýkají chráněných území přírody, ani kulturních památek.

 7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.

Změna č.2 navrhuje prověřit a přehodnotit seznam veřejně prospěšných staveb v lokalitách týkajících se výše uvedených změn.

 8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy).

Veškeré limity území vyplývající ze zvláštních právních přepisů byly projednány a zakresleny při pořízení územního plánu obce. Případné další požadavky budou projednány v rámci projednávání změny č.2.

 9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území.

Navrhované změny jsou pouze dílčího rozsahu převážně v rámci již schválených zastavitelných ploch.

  10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose.

Lokality Z2 – 1 a 3 se nachází dle schváleného územního plánu obce Horoušany v zastavitelném území.

Lokalita Z2 – 2  je ve stávajícím územním plánu zanesena, ale díky podrobnějšímu měřítku bude trasa vedení upřesněna.

Lokalita Z2 – 4 se nachází v  nezastavěné části obce Horoušany, k.ú. Horoušánky, na neoplocené parcele č.437. Parcela je komunikačně napojena na státní silnici č. 101  a byla užívána částečně jako deponie zemin.


Lokalita Z2 – 5 jako jediná uplatňuje požadavek na zábor orné půdy a její převedení do zastavitelného území. Pozemek navazuje na novou zástavbu sousední obce Jirny a veškeré inženýrské sítě budou vedeny ze sousedního katastrální území.
S ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose nevznikají změnou č.2 požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.


 11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií.

Změnou č.2 nebudou vymezeny plochy a koridory, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií.

 12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.

Změnou č.2 nebudou vymezeny plochy a koridory, pro které bude zpracován regulační plán.

 13. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.

Změna č.2 nenavrhuje takové zásahy do území, které by vyžadovaly vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. Při projednání zadání toto bude posouzeno dotčenými orgány.

 14. Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant.

Návrh řešení změny č.2 územního plánu obce Horoušany nevyžaduje zpracování konceptu ani zpracování variant řešení. V souladu s ustanovením § 46 odst.1 stavebního zákona bude po projednání a schválení zadání zpracován přímo návrh změny.

 15. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

Návrh změny územního plánu se zpracuje, projedná a vydá jen v rozsahu měněných částí.

V souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, bude návrh změny č.2 územního plánu obce Horoušany zpracován takto:

I. Obsah změny č.2 územního plánu
Textová část změny č.2 bude obsahovat:
1. Vymezení zastavěného území
2. Urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
3. Koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
4. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je to možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)
5. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
6. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
7. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Grafická část změny č.2 bude obsahovat:
1. Hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dála koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury, včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech
2. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Grafická část může být doplněna schématy.


II. Obsah odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména:

1. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu
2. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa


Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména:

1. koordinační výkres
2. výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Podzim u rybníku

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 4. 2024
oblačno 18 °C 12 °C
sobota 13. 4. zataženo 21/13 °C
neděle 14. 4. déšť 16/9 °C
pondělí 15. 4. zataženo 12/6 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5