Menu
Horoušany
Horoušany, Horoušánky

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady (povinné informace)

Se  zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce, týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. 

Dle paragrafu § 60 odst. 4 je obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Požadované informace o nakládání s odpady v obci Horoušany v jednotlivých letech  včetně údajů o nákladech a příjmech, množství a typech vyprodukovaných odpadů,  jejich odběratelích a zpracovatelích a způsobech nakládání s nimi, najdete zde:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakládání s odpady v obci Horoušany v roce 2021 

(Informační povinnost dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.)

Obsah:

1. Obecní systém odpadového hospodářství

2. Směsný komunální odpad

3. Tříděný odpad

4. Sběrný dvůr

5. Odpadové hospodářství obce Horoušany v roce 2021 v číslech a faktech

6. Užitečné odkazy

1. OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Systém odpadového hospodářství obce Horoušany zahrnuje:

▪pořizování nádob na směsný komunální odpad (dále jen SKO) od občanů (fyzických nepodnikajících osob), zajišťování jejich svozu, přebírání SKO na určených místech

▪pořizování nádob na tříděný odpad (tzn. barevné kontejnery na papír a lepenku, plasty, sklo, kovy apod.), zajišťování jejich svozu a dobrého technického stavu

▪provoz sběrného dvora (včetně přebírání a likvidace elektrických zařízení, objemného a nebezpečného odpadu, pneumatik, stavební suti, olejů, bioodpadu apod.), který mají trvale přihlášení občané Horoušan zdarma (v některých případech jen do určitého limitního množství)

▪bezplatný zpětný odběr výrobků s tzv. ukončenou životností (elektrických a elektronických zařízení, zářivek a výbojek, baterií a akumulátorů, pneumatik)

▪sběr použitého textilu

▪úklid náhodného nepořádku na veřejných prostranstvích a komunikacích v obci, výsyp veřejných odpadkových košů

▪informační a osvětovou činnost o správném nakládání s odpady, předcházení jejich vzniku či minimalizaci jejich množství

Finanční náklady rostou, náklady „na odpady“ každým rokem rostou. Zdražuje se skládkovné, spalovna, služby svozových i zpracovatelských firem. Celkové náklady obce Horoušany na odpadové hospodářství v r. 2021 činily 2 063 322 Kč. Jen provoz kontejnerů s barevnými nádobami na separovaný odpad (papír a lepenku, plasty, sklo, kovy…) přišel obec v r. 2021 na 680 175 Kč. Na sběrný dvůr obec vynaložila v r. 2021       498 096 Kč. 2021 v číslech a faktech .

2. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Směsný komunální odpad (SKO) tvoří největší podíl všeho produkovaného odpadu mezi občany, a to navzdory pokročilé recyklaci.

V roce 2021 obec Horoušany zajišťovala svoz SKO od občanů a z obecních nemovitostí prostřednictvím firmy FCC. Občané za tyto služby platili obci formou místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Existuje řada variant, které mohou občané využívat. Frekvence svozu může být týdenní či čtrnáctidenní, další možností je sezónní svoz. Nádoby na směsný komunální odpad mají 120 či 240l, existuje možnost přikoupení jednorázového pytle na 110 l. Jedním z hlavních cílů obce je minimalizace množství odpadu, ukládaného na skládku, a ještě vyšší míra třídění.

 

Nakládání se směsným komunálním odpadem

Systém nakládání s odpady v obci Horoušany upravují dvě obecně závazné vyhlášky: OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Sběr a svoz SKO zajišťuje pro obec Horoušany dodavatelsky externí smluvní partner, firma FCC, s.r.o., se sídlem Praha Ďáblice.

 

Platba za soustředěnou kapacitu (objem) sběrných nádob

V obci Horoušany je systém svozu SKO řešen formou skutečně objednané soustředěné kapacity (objemu) sběrných nádob, kterou si pro svoji nemovitost objedná její vlastník (fyzická osoba). Oproti druhému zákonem přípustnému systému tzv. „za hlavu“, neboli paušální roční platbě za každého trvale přihlášeného občana, tento systém více motivuje ke třídění odpadů.

 

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Výše místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v obci Horoušany je 0,57 Kč za 1 litr objednané kapacity sběrné nádoby. Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l. Přihlášení k místnímu poplatku je povinné.

 

3. TŘÍDĚNÝ ODPAD

Barevné nádoby kontejnery na tříděný odpad (papír a lepenka, plasty, sklo, kovy)

V obci Horoušany je provozován sběr tříděného odpadu od občanů, fyzických nepodnikajících osob, prostřednictvím obecního sběrného dvora (více viz kapitola 4.) a barevných nádob různého objemu na ukládání plastů, papíru a lepenky, čirého a barevného skla, kovů. Tyto nádoby jsou v celkovém počtu 43 ks umístěny na 6ti různých místech v obci Horoušany a Horoušánky.

Seznam odkládacích míst s kontejnery na tříděný odpad:

·         Lipová – u OÚ

·         Průběžná – na spojnici Horoušan a Horoušánek

·         Průběžná – za kapličkou

·         Příčná

·         U autobusové zastávky

·         U Tří Svatých

Účastníci systému, tedy občané – fyzické osoby, jsou povinni odkládat roztříděné složky odpadu na místa k tomu určená. Tříděný odpad umístěný mimo sběrné nádoby svozová firma neodváží.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají povinnost zajistit využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem na vlastní náklady – to znamená, že nesmí využívat sběrné nádoby (kontejnery) pro občany.

Svoz barevných nádob na separovaný odpad

Sběr a svoz barevných nádob na separovaný odpad (papír a lepenka, plasty, sklo, kovy…) zajišťuje pro obec Horoušany dodavatelsky externí smluvní partner, firma FCC, s.r.o. se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8 - Ďáblice.

 

4. SBĚRNÝ DVŮR

Na adrese Průběžná 271, Horoušánky je občanům k dispozici sběrný dvůr, kam lze pohodlně autem odpad odvézt a roztřídit pro recyklaci.

Sběrný dvůr pro obec Horoušany provozuje společnost Jiří Hovorka, se sídlem Hradešín 145, Český Brod.

Provozní doba sběrného dvora:

 Provozní doba:

 

          Letní období od 1. 4. do 31. 10.                    Zimní období od 1. 11. do 31. 3.

Pondělí , Středa  

12:00 - 18:00           

Pondělí, Středa,Pátek

12:00 - 18:00

Úterý, Čtvrtek, Pátek

14:00 - 18:00

 

  

Sobota

  8:00 - 13:00

Sobota

8:00 - 12:00

Neděle (první v měsíci)

15:00 - 17:00

 

 

 

Podmínky pro použití sběrného dvora:

Sběrný dvůr je samoobslužný a pracovník obsluhy není povinen pomáhat s ukládáním odpadu. Pouze dohlíží na jeho řádné uložení. Pro plynulost obslužnosti areálu je třeba, by lidé vozili odpad již roztříděný (ideálně v pytlích). Není v silách obsluhy SD odpad dodatečně dotřiďovat. Pořadí určuje obsluha, přednost je dána zákazníkům s již roztříděným odpadem.

Odpad musí být roztříděn na jednotlivé komodity do připravených kontejnerů – nábytek, skříně, skříňky musí být demontovány na jednotlivá prkna – zasklená okna musí být vysklená (zvlášť sklo a rámy)

Orientační seznam odpadů odebíraných ve "Sběrném dvoře Horoušany", pro občany vlastnící nemovitost v k.ú  Horoušany - Horoušánky a po úhradě poplatku za odvoz komunálního odpadu. Při odevzdání odpadu je nutné předložit platný občanský průkaz.

 

 

Charakteristika odpadu

Množství

Obaly - vytříděné papírové , plastové, dřevěné, kompozitní, kovové, skleněné  textilní  a polystyrenové  

neomezeně, zdarma

Papír, sklo, zářivky, teploměry 

neomezeně, zdarma

Vytříděné kovy - všechny druhy, autobaterie (celé)

neomezeně, zdarma

Odpadní motorové oleje - bez příměsí vody

neomezeně, zdarma

Tráva, listí, větve

neomezeně, zdarma

Objemný odpad (nábytek, linolea, matrace)

300kg/osoba/rok - nad limit za poplatek

Odpadní motorové oleje - s příměsí vody

100kg/osoba/rok - nad limit za poplatek

Pneumatiky (osobní vozy)

5 ks/ osoba/rok  - nad limit za poplatek

Stavební odpad - suť, beton, cihly, tašky, dlažby (bez kabelů)

1 m3/osoba/rok- nad limit za poplatek

Barvy obsahující nebezpečné látky 

100kg/osoba/rok - nad limit za poplatek

Elektrické a  elektronické spotřebiče kompletní 

neomezeně, zdarma

Elektrické a elektronické spotřebiče nekompletní

100kg/osoba/rok - nad limit za poplatek

Lednice, mrazáky - kompletní 

neomezeně, zdarma

Lednice, mrazáky - nekompletní 

100kg/osoba/rok - nad limit za poplatek

Použitý olej z domácnosti

                   neomezeně, zdarma

 

 

 

 

5. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE HOROZŠANY V ROCE 2021 V ČÍSLECH A FAKTECH

Podrobné údaje o nákladech a příjmech, množství a typech odpadů, vyprodukovaných na území obce Horoušany v r. 2021, jejich odběratelích a způsobech nakládání s nimi, najdete zde:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 (dotazník ISPOP) 

Dotazník EKO-KOM za rok 2021  

 6. UŽITEČNÉ ODKAZY

Kontakt:

obec@horousany.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakládání s odpady v obci Horoušany v roce 2022 

(Informační povinnost dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.)

Obsah:

1. Obecní systém odpadového hospodářství

2. Směsný komunální odpad

3. Tříděný odpad

4. Sběrný dvůr

5. Odpadové hospodářství obce Horoušany v roce 2022 v číslech a faktech

6. Užitečné odkazy

1. OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

Systém odpadového hospodářství obce Horoušany zahrnuje:

▪pořizování nádob na směsný komunální odpad (dále jen SKO) od občanů (fyzických nepodnikajících osob), zajišťování jejich svozu, přebírání SKO na určených místech

▪pořizování nádob na tříděný odpad (tzn. barevné kontejnery na papír a lepenku, plasty, sklo, kovy apod.), zajišťování jejich svozu a dobrého technického stavu

▪provoz sběrného dvora (včetně přebírání a likvidace elektrických zařízení, objemného a nebezpečného odpadu, pneumatik, stavební suti, olejů, bioodpadu apod.), který mají trvale přihlášení občané Horoušan zdarma (v některých případech jen do určitého limitního množství)

▪bezplatný zpětný odběr výrobků s tzv. ukončenou životností (elektrických a elektronických zařízení, zářivek a výbojek, baterií a akumulátorů, pneumatik)

▪sběr použitého textilu

▪úklid náhodného nepořádku na veřejných prostranstvích a komunikacích v obci, výsyp veřejných odpadkových košů

▪informační a osvětovou činnost o správném nakládání s odpady, předcházení jejich vzniku či minimalizaci jejich množství

 

Finanční náklady rostou, náklady „na odpady“ každým rokem rostou. Zdražuje se skládkovné, spalovna, služby svozových i zpracovatelských firem. Celkové náklady obce Horoušany na odpadové hospodářství v r. 2022 činily 2 409 362 Kč. Jen provoz kontejnerů s barevnými nádobami na separovaný odpad (papír a lepenku, plasty, sklo, kovy…) přišel obec v r. 2022 na 754 286 Kč. Na sběrný dvůr obec vynaložila v r. 2021 480 009 Kč. 2022 v číslech a faktech.

-hlášení ISPOP

- dotazník EKO-KOM

 

2. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Směsný komunální odpad (SKO) tvoří největší podíl všeho produkovaného odpadu mezi občany, a to navzdory pokročilé recyklaci.

V roce 2022 obec Horoušany zajišťovala svoz SKO od občanů a z obecních nemovitostí prostřednictvím firmy FCC. Občané za tyto služby platili obci formou místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Existuje řada variant, které mohou občané využívat. Frekvence svozu může být týdenní či čtrnáctidenní, další možností je sezónní svoz. Nádoby na směsný komunální odpad mají 120 či 240l, existuje možnost přikoupení jednorázového pytle na 110 l. Jedním z hlavních cílů obce je minimalizace množství odpadu, ukládaného na skládku, a ještě vyšší míra třídění.

 

Nakládání se směsným komunálním odpadem

Systém nakládání s odpady v obci Horoušany upravuje obecně závazná vyhláška: OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Sběr a svoz SKO zajišťuje pro obec Horoušany dodavatelsky externí smluvní partner, firma FCC, s.r.o., se sídlem Praha Ďáblice.

 

Platba za soustředěnou kapacitu (objem) sběrných nádob

V obci Horoušany je systém svozu SKO řešen formou skutečně objednané soustředěné kapacity (objemu) sběrných nádob, kterou si pro svoji nemovitost objedná její vlastník (fyzická osoba). Oproti druhému zákonem přípustnému systému tzv. „za hlavu“, neboli paušální roční platbě za každého trvale přihlášeného občana, tento systém více motivuje ke třídění odpadů.

 

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Výše místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v obci Horoušany je 0,66 Kč za 1 litr objednané kapacity sběrné nádoby. Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l. Přihlášení k místnímu poplatku je povinné.

 

3. TŘÍDĚNÝ ODPAD

Barevné nádoby kontejnery na tříděný odpad (papír a lepenka, plasty, sklo, kovy)

V obci Horoušany je provozován sběr tříděného odpadu od občanů, fyzických nepodnikajících osob, prostřednictvím obecního sběrného dvora (více viz kapitola 4.) a barevných nádob různého objemu na ukládání plastů, papíru a lepenky, čirého a barevného skla, kovů. Tyto nádoby jsou v celkovém počtu 51 ks umístěny na 6 různých místech v obci Horoušany a Horoušánky.

Seznam odkládacích míst s kontejnery na tříděný odpad:

·         Lipová – u OÚ

·         Průběžná – na spojnici Horoušan a Horoušánek

·         Průběžná – za kapličkou

·         Příčná

·         U autobusové zastávky

·         U Tří Svatých

Účastníci systému, tedy občané – fyzické osoby, jsou povinni odkládat roztříděné složky odpadu na místa k tomu určená. Tříděný odpad umístěný mimo sběrné nádoby svozová firma neodváží.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají povinnost zajistit využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem na vlastní náklady – to znamená, že nesmí využívat sběrné nádoby (kontejnery) pro občany.

Svoz barevných nádob na separovaný odpad

Sběr a svoz barevných nádob na separovaný odpad (papír a lepenka, plasty, sklo, kovy…) zajišťuje pro obec Horoušany dodavatelsky externí smluvní partner, firma FCC, s.r.o.,

se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8 - Ďáblice.

 

4. SBĚRNÝ DVŮR

Na adrese Průběžná 271, Horoušánky, je občanům k dispozici sběrný dvůr, kam lze pohodlně autem odpad odvézt a roztřídit pro recyklaci.

Sběrný dvůr pro obec Horoušany provozuje společnost Jiří Hovorka, se sídlem Hradešín 145, Český Brod.

Provozní doba sběrného dvora:

 Provozní doba:

 

          Letní období od 1. 4. do 31. 10.                    Zimní období od 1. 11. do 31. 3.

Pondělí , Středa  

12:00 - 18:00           

Pondělí, Středa,Pátek

12:00 - 18:00

Úterý, Čtvrtek, Pátek

14:00 - 18:00

 

  

Sobota

  8:00 - 13:00

Sobota

8:00 - 12:00

Neděle (první v měsíci)

15:00 - 17:00

 

 

 

Podmínky pro použití sběrného dvora:

Sběrný dvůr je samoobslužný a pracovník obsluhy není povinen pomáhat s ukládáním odpadu. Pouze dohlíží na jeho řádné uložení. Pro plynulost obslužnosti areálu je třeba, by lidé vozili odpad již roztříděný (ideálně v pytlích). Není v silách obsluhy SD odpad dodatečně dotřiďovat. Pořadí určuje obsluha, přednost je dána zákazníkům s již roztříděným odpadem.

Odpad musí být roztříděn na jednotlivé komodity do připravených kontejnerů – nábytek, skříně, skříňky musí být demontovány na jednotlivá prkna – zasklená okna musí být vysklená (zvlášť sklo a rámy)

Orientační seznam odpadů odebíraných ve "Sběrném dvoře Horoušany", pro občany vlastnící nemovitost v k.ú  Horoušany - Horoušánky a po úhradě poplatku za odvoz komunálního odpadu. Při odevzdání odpadu je nutné předložit platný občanský průkaz.

 

 

Charakteristika odpadu

Množství

Obaly - vytříděné papírové , plastové, dřevěné, kompozitní, kovové, skleněné  textilní  a polystyrenové  

neomezeně, zdarma

Papír, sklo, zářivky, teploměry 

neomezeně, zdarma

Vytříděné kovy - všechny druhy, autobaterie (celé)

neomezeně, zdarma

Odpadní motorové oleje - bez příměsí vody

neomezeně, zdarma

Tráva, listí, větve

neomezeně, zdarma

Objemný odpad (nábytek, linolea, matrace)

300kg/osoba/rok - nad limit za poplatek

Odpadní motorové oleje - s příměsí vody

100kg/osoba/rok - nad limit za poplatek

Pneumatiky (osobní vozy)

5 ks/ osoba/rok  - nad limit za poplatek

Stavební odpad - suť, beton, cihly, tašky, dlažby (bez kabelů)

1 m3/osoba/rok- nad limit za poplatek

Barvy obsahující nebezpečné látky 

100kg/osoba/rok - nad limit za poplatek

Elektrické a  elektronické spotřebiče kompletní 

neomezeně, zdarma

Elektrické a elektronické spotřebiče nekompletní

100kg/osoba/rok - nad limit za poplatek

Lednice, mrazáky - kompletní 

neomezeně, zdarma

Lednice, mrazáky - nekompletní 

100kg/osoba/rok - nad limit za poplatek

Použitý olej z domácnosti

                   neomezeně, zdarma

 

5. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE HOROUŠANY V ROCE 2022 V ČÍSLECH A FAKTECH

Podrobné údaje o nákladech a příjmech, množství a typech odpadů, vyprodukovaných na území obce Horoušany v r. 2022, jejich odběratelích a způsobech nakládání s nimi, najdete zde:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022 (dotazník ISPOP)

Dotazník EKO-KOM za rok 2022  

6. UŽITEČNÉ ODKAZY

Kontakt:

obec@horousany.cz

 

 

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Podzim u rybníku

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 28 °C 18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 27/19 °C
středa 24. 7. slabý déšť 21/15 °C
čtvrtek 25. 7. skoro jasno 23/12 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4