Horoušany
Horoušany, Horoušánky

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 17 ze dne 30.8.2021

Zápis č. 17

 

ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany, které se konalo dne 30. 8. 2021 v budově Obecního úřadu Horoušany, Baumanova 12, 250 82 Horoušany od 19:00 hod. do 21:30 hod.

Přítomno 6 členů zastupitelstva: Mgr. Eva Petrová, Ing. Karel Petr, Lukáš Beran, Jan Gráf, Petra Zinglová, Robert Kocour

Omluveni: Jan Bohuněk, Tomáš Machovič

Tajemník: Jiří Dvořák

Zapisovatel: Jiří Dvořák

Kontrola úkolů

Program zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele

 2. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Chodníky Horoušánky, ul. Souběžná - Na Kovárně 1. etapa a ul. Spojovací - K Potoku“

 3. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - Revitalizace bydlení s.r.o.

 4. Plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury obce - Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

 5. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (ruší OZV č. 1/2016 o nočním klidu ve znění OZV č. 3/2016)

 6. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (ruší OZV č. 1/2014)

 7. Čekací třída – smlouva se ZŠ Nehvizdy na školní rok 2021/2022

 8. Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) a smlouvy o právu provést stavbu – pozemky parc. č. 446, 546, 451/105, 451/106 a 451/108 v k. ú. Horoušany

 9. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ELEKTROWIN a.s.; smlouva o řízení veřejného místa zpětného odběru - REMA Systém, a.s.

 10. Čištění vpustí dešťové kanalizace, vyčištění příkopu, žlabu – Technické služby města Úvaly, p.o. a Jiří Hovorka

 11. Nádrž na vodu plastová NV 1300 litrů k multifunkčnímu stroji pro údržbu obce – nabídka ITTEC, s.r.o.

 12. Příspěvek na konání sportovního dne

 13. Různé

  1. Příspěvky na konání obecních akcí – Horoušanská Gumáka, Mikulášská besídka, příspěvek na posezení seniorů

  2. Pořízení krytu na rozvaděč u multifunkčního hřiště

  3. Nákup plotostřihu

 

Průběh zasedání zastupitelstva

 1. Schválení programu zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele

Místostarostka seznámila přítomné s návrhem programu (viz výše) a navrhla určit ověřovateli zápisu Jana Gráfa a Lukáše Berana, zapisovatelem Jiřího Dvořáka.

Usnesení č. 1/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva a určuje ověřovateli zápisu Jana Gráfa a Lukáše Berana, zapisovatelem Jiřího Dvořáka.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 1/17 bylo schváleno.

 1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Chodníky Horoušánky, ul. Souběžná - Na Kovárně 1. etapa a ul. Spojovací - K Potoku“

Místostarostka předložila zastupitelstvu ke schválení zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu na stavební práce, resp. výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Chodníky Horoušánky, ul. Souběžná - Na Kovárně 1. etapa a ul. Spojovací - K Potoku“. Zastupitelstvo schválilo předloženou zadávací dokumentaci a dále zvolilo za členy hodnotící komise, která plní i funkci komise pro otevírání obálek Mgr. Evu Petrovou, Jana Gráfa a Lukáše Berana, a jako náhradnici Petru Zinglovou.

Usnesení č. 2/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Chodníky Horoušánky, ul. Souběžná - Na Kovárně 1. etapa a ul. Spojovací – K Potoku“. Zastupitelstvo volí za členy hodnotící komise, která plní i funkci komise pro otevírání obálek Mgr. Evu Petrovou, Jana Gráfa a Lukáše Berana, a jako náhradnici Petru Zinglovou.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 2/17 bylo schváleno.

Úkol 2/17

Starosta zahájí výběrové řízení. Hodnotící komise vyhodnotí došlé nabídky a vyhodnocení předloží na dalším zasedání zastupitelstva.

 1. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací - Revitalizace bydlení s.r.o.

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, sídlem Na Marsu 1344, 252 28 Černošice, který musí mezi sebou vlastníci provozně souvisejících vodovodů a kanalizací dle zákona o vodovodech a kanalizacích uzavřít. Zastupitelstvo schválilo uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, a pověřilo starostu podpisem.

Usnesení č. 3/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774, sídlem Na Marsu 1344, 252 28 Černošice. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 3/17 bylo schváleno.

Úkol 3/17

Starosta podepíše dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací se společností Revitalizace bydlení s.r.o., IČO: 24716774.

 1. Plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury obce - Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh plánu financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury obce zpracovaný společností Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IČO: 47535865, sídlem Černoleská 1600, 256 01 Benešov ze dne 16. 6. 2021. Zastupitelstvo schválilo plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury obce Horoušany. Plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury obce je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 4/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury obce. Plán financování obnovy je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 4/17 bylo schváleno.

Úkol 4/17

Starosta bude informovat společnost Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IČO: 47535865, o schválení plánu financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury obce Horoušany.

 1. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu (ruší OZV č. 1/2016 o nočním klidu ve znění OZV č. 3/2016)

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh nové obecně závazné vyhlášky obce Horoušany č. 1/2021, o nočním klidu. Nová OZV zruší OZV obce Horoušany č. 1/2016 ze dne 19. 9. 2016, o nočním klidu a obecně závaznou vyhlášku obce Horoušany č. 3/2016 ze dne 7. 12. 2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 1/2016, o nočním klidu. Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku obce Horoušany č. 1/2021, o nočním klidu. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení č. 5/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo vydává obecně závaznou vyhlášku obce Horoušany č. 1/2021, o nočním klidu.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 5/17 bylo schváleno.

Úkol 5/17

Starosta a místostarostka OZV podepíší, tajemník zajistí publikaci OZV a její zaslání na MV.

 1. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (ruší OZV č. 1/2014)

Místostarostka informovala zastupitelstvo, že mezi obcí Horoušany, městysem Nehvizdy, obcí Mochov a obcí Vyšehořovice byla uzavřena Smlouva o spolupráci mezi obcemi při zajištění plnění povinné školní docházky v jiné obci a o vytvoření společného školského obvodu školy (viz usnesení zastupitelstva obce Horoušany č. 7/02/16 ze dne 31. 5. 2021). Místostarostka předložila zastupitelstvu v návaznosti na uzavření výše specifikované smlouvy návrh nové obecně závazné vyhlášky obce Horoušany č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Nová OZV zruší OZV obce Horoušany č. 1/2014 ze dne 2. 6. 2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku obce Horoušany č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení č. 6/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo vydává obecně závaznou vyhlášku obce Horoušany č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 6/17 bylo schváleno.

Úkol 6/17

Starosta a místostarostka OZV podepíší, tajemník zajistí publikaci OZV a její zaslání na MV.

 1. Čekací třída – smlouva se ZŠ Nehvizdy na školní rok 2021/2022

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy na zajištění dozorové čekací třídy se Základní školou a Mateřskou školou Nehvizdy, IČO: 75030365, na základě které obec Horoušany uhradí ZŠ Nehvizdy částku 50.000 Kč na zajištění dozorované čekací třídy ve školním roce 2021/2022. Smlouva umožní dětem z Horoušan využít třídu ZŠ s dozorem, než budou moci odejít na autobus ze školy do Horoušan.

Zastupitelstvo schválilo uzavření uvedené smlouvy a pověřilo starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 7/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na zajištění dozorované čekací třídy mezi obcí Horoušany a Základní školou a Mateřskou školou Nehvizdy, IČO: 75030365, sídlem Pražská 14, 250 81 Nehvizdy, přičemž schvaluje jednorázovou úplatu v částce 50.000 Kč za školní rok 2021/2022. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 7/17 bylo schváleno.

Úkol 7/17

Starosta podepíše smlouvu o zajištění dozorované čekací třídy mezi obcí Horoušany a Základní školou a Mateřskou školou Nehvizdy, IČO: 75030365.

 1. Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) a smlouvy o právu provést stavbu – pozemky parc. č. 446, 546, 451/105, 451/106 a 451/108 v k. ú. Horoušany

Místostarostka informovala zastupitelstvo o skutečnosti, že veřejný vodovod a kanalizace obce je uložen mimo jiné na pozemcích parc. č. 451/108, 451/106 a 451/105 v k.ú. Horoušany ve vlastnictví soukromých osob (podle Předávacího protokolu Kontrolního zaměření povrchových znaků kanalizace a vodovodu v k.ú. Horoušany ze dne 19. 5. 2021), které zamýšlí stavět na pozemcích ve svém vlastnictví parc. č. 451/106, 451/105 a 451/107 v k.ú. Horoušany rodinné domy. Na základě věcného břemene chůze a jízdy a uložení kanalizační, elektrické a vodovodní přípojky pro kanalizaci podle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 4. 5. 2007 (V-4395/2007-209) jsou pak oprávněni využít ke stavbě přípojek pozemek parc. č. 446 v k.ú. Horoušany ve vlastnictví obce. Místostarostka dále zastupitelstvu předložila geometrický plán č. 1400-18/2021, který vymezuje rozsah věcného břemene ve prospěch obce na pozemcích soukromých vlastníků na základě navrhovaných smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě). Místostarostka dále navrhla, aby mezi soukromými vlastníky a obcí byly uzavřeny smlouvy o právu provést stavby přípojek na pozemku parc. č. 446 v k.ú. Horoušany ve vlastnictví obce. Účelem je uspořádat vztahy mezi vlastníky ve vztahu k existující inženýrské síti tak, aby mezi vlastníky nevznikaly žádné pochybnosti o jejich právech a povinnostech, a současně aby skutečnosti odpovídaly také zápisy v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 8/01/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) s Ing. M.L.R. L. , kterou bude zřízena ve prospěch pozemku parc. č. 446 a 546 v k.ú. Horoušany a k tíži pozemku parc. č. 451/106 v k.ú. Horoušany v rozsahu dle geometrického plánu č. 1400-18/2021 služebnost inženýrské sítě. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 8/01/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/02/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Ing. M. L.R. L. konkrétně pak stavbu přípojky inženýrských sítí - vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 446 v k.ú. Horoušany. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 8/02/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/03/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) s Mgr. J. Š. kterou bude zřízena ve prospěch pozemku parc. č. 446 v k.ú. Horoušany a k tíži pozemku parc. č. 451/105 v k.ú. Horoušany v rozsahu dle geometrického plánu č. 1400-18/2021 služebnost inženýrské sítě. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 8/03/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/04/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Mgr. J. Š. konkrétně pak stavbu přípojky inženýrských sítí - vodovodu na pozemku parc. č. 446 v k.ú. Horoušany. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 8/04/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/05/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) s R. Š. a L. Š. kterou bude zřízena ve prospěch pozemku parc. č. 546 v k.ú. Horoušany a k tíži pozemku parc. č. 451/108 v k.ú. Horoušany v rozsahu dle geometrického plánu č. 1400-18/2021 služebnost inženýrské sítě. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 8/05/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 8/06/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s R. Š. a L. Š. konkrétně pak stavbu přípojky inženýrských sítí - vodovodu na pozemku parc. č. 446 v k.ú. Horoušany. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 8/06/17 bylo schváleno.

Úkol 8/17

Starosta podepíše výše specifikované smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) a smlouvy o právu provést stavbu.

 1. Smlouva o využití obecního systému odpadkového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ELEKTROWIN a.s.; smlouva o řízení veřejného místa zpětného odběru - REMA Systém, a.s.

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., IČO: 27257843, sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, a návrh smlouvy o řízení veřejného místa zpětného odběru se společností REMA Systém, a.s., IČO: 64510263, sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4. Zastupitelstvo schválilo uzavření výše uvedených smluv a pověřilo starostu jejich podpisem.

Usnesení č. 9/01/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadové hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s., IČO: 27257843, sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 9/01/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 9/02/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o řízení veřejného místa zpětného odběru se společností REMA Systém, a.s., IČO: 64510263, sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 9/02/17 bylo schváleno.

Úkol 9/17

Starosta podepíše smlouvy se společností ELEKTROWIN a.s., IČO: 27257843, a REMA Systém, a.s., IČO: 64510263.

 1. Čištění vpustí dešťové kanalizace, vyčištění příkopu, žlabu – Technické služby města Úvaly, p.o. a Jiří Hovorka

Tajemník informoval zastupitelstvo, že některé z intenzivních dešťů v červenci 2021 zcela ucpaly některé dešťové vpustě a příkopy, které bylo nezbytné s cílem předejít vzniku škod na majetku okamžitě vyčistit. V souladu s čl. 5 písm. a) směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak bylo 6 ks dešťových vpustí vyčištěno za částku ve výši 18.000 Kč bez DPH dodavatelem Technické služby města Úvaly, p.o., IČO: 04441869, sídlem Riegerova 12, 250 82, Úvaly a dalších 184 ks dešťových vpustí včetně dvou příkopů (žlabů) vyčištěno za částku ve výši 265.720 Kč dodavatelem Jiří Hovorka, IČO: 45113831, sídlem Hradešín 145, 282 01 Český Brod. Zastupitelstvo vzalo informaci o vyčištění dešťových vpustí včetně dvou příkopů (žlabů) na vědomí bez připomínek.

Oslovení dodavatelé dále nabídli obci čištění dešťových vpustí v běžném režimu za částku ve výši 1.800 Kč bez DPH/1 ks podle nabídky dodavatele Technické služby města Úvaly, p.o., IČO: 04441869, sídlem Riegerova 12, 250 82, Úvaly, a za částku ve výši 1.330 Kč bez DPH/1 ks podle nabídky dodavatele Jiří Hovorka, IČO: 45113831, sídlem Hradešín 145, 282 01 Český Brod. Zastupitelstvo vzalo informaci o nabídkách na čištění dešťových vpustí na vědomí s tím, že schvaluje, aby čištění dešťových vpustí v běžném režimu za částku ve výši 1.330 Kč bez DPH/1 ks zajišťoval na základě potřeb obce Horoušany dodavatel Jiří Hovorka, IČO: 45113831, sídlem Hradešín 145, 282 01 Český Brod.

Usnesení č. 10/01/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek vyčištění 6 ks dešťových vpustí za částku ve výši 18.000 Kč bez DPH dodavatelem Technické služby města Úvaly, p.o., IČO: 04441869, sídlem Riegerova 12, 250 82, Úvaly a dalších 184 ks dešťových vpustí včetně dvou příkopů (žlabů) za částku ve výši 265.720 Kč bez DPH dodavatelem Jiří Hovorka, IČO: 45113831, sídlem Hradešín 145, 282 01 Český Brod.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 10/01/17 bylo schváleno.

Usnesení č. 10/02/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje, aby čištění dešťových vpustí v běžném režimu za částku ve výši 1.330 Kč bez DPH zajišťoval dodavatel Jiří Hovorka, IČO: 45113831, sídlem Hradešín 145, 282 01 Český Brod.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 10/02/17 bylo schváleno.

 1. Nádrž na vodu plastová NV 1300 litrů k multifunkčnímu stroji pro údržbu obce – nabídka ITTEC, s.r.o.

Tajemník informoval zastupitelstvo, že z důvodu déletrvajícího sucha v červenci 2021 bylo nutné zajistit v obci zavlažování, přičemž za tímto účelem byla v souladu s čl. 5 písm. a) a b) směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu k multifunkčnímu stroji pro údržbu obce koupena nádrž na vodu plastová NV 1300 litrů, včetně kompletní výbavy, od společnosti ITTEC, s.r.o., IČO: 64574296, sídlem Vitějovská 228/12, 143 00 Praha 4 za částku ve výši 186.340 Kč. Zastupitelstvo vzalo nákup nádrže na vodu plastová NV 1300 litrů, včetně kompletní výbavy, na vědomí a bez připomínek.

Usnesení č. 11/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek nákup nádrže na vodu plastové NV 1300 litrů, včetně kompletní výbavy, od společnosti ITTEC, s.r.o., IČO: 64574296, sídlem Vitějovská 228/12, 143 00 Praha 4, za částku ve výši 186.340 Kč.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 11/17 bylo schváleno.

 1. Příspěvek na konání sportovního dne

Místostarostka předložila zastupitelstvu žádost o příspěvek na akci „Sportovní den v Horoušanech“, který se bude konat na víceúčelovém hřišti v Horoušanech dne 11. 9. 2021, v částce 60.000 Kč bez DPH. Na organizaci akce se budou podílet FC Horoušany a Spolek Horoušan, z.s. Uvedená částka bude použita na hudební produkci, skákací hrad, občerstvení, sezení, stany, pořadatelskou službu, obsluhu apod.

Zastupitelstvo vyčlenilo částku 60.000 Kč bez DPH na pořádání akce „Sportovní den v Horoušanech“ na víceúčelovém hřišti v obci Horoušany a pověřilo zastupitele Roberta Kocoura objednáním příslušných plnění za účelem uspořádání akce.

Usnesení č. 12/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo vyčleňuje částku 60.000 Kč bez DPH na pořádání akce „Sportovní den v Horoušanech“ dne 11. 9. 2021 na víceúčelovém hřišti v obci Horoušany a pověřuje zastupitele Roberta Kocoura objednáním příslušných plnění za účelem uspořádání akce.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 12/17 bylo schváleno.

Úkol 12/17

Zastupitel Robert Kocour objedná catering, hudební produkci a další na akci „Sportovní den v Horoušanech“.

 1. Různé

 

 1. Příspěvky na konání obecních akcí - Horoušanská Gumáka, Mikulášská besídka, příspěvek na posezení seniorů

Místostarostka předložila zastupitelstvu návrh na proplacení účelně vynaložených výdajů, které budou vynaloženy při organizaci akcí „Horoušanská Gumáka 2021“, která se bude konat 16. 10. 2021, v částce do 10.000 Kč, „Mikulášská besídka 2021“ v částce do 25.000 Kč a tři posezení seniorů v částce 6.000 Kč. Zastupitelstvo schválilo, že výdaje do navrhovaných částek, které budou účelně vynaloženy na organizaci uvedených akcí, budou hrazeny z rozpočtu obce Horoušany pro rok 2021 a pověřilo místostarostku organizací/spoluprací na organizaci těchto akcí.

Usnesení č. 13/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje proplacení účelně vynaložených výdajů při organizaci akcí „Horoušanská Gumáka 2021“ v částce do 10.000 Kč, „Mikulášská besídka 2021“ v částce do 25.000 Kč a tři posezení seniorů v částce 6.000 Kč z rozpočtu obce Horoušany pro rok 2021 a pověřuje místostarostku organizací/spolupráci na organizaci těchto akcí.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 13/17 bylo schváleno.

Úkol 13/17

Místostarostka se bude podílet na organizaci akcí „Horoušanská Gumáka 2021“, „Mikulášská besídka 2021“ a posezení seniorů.

 1. Pořízení krytu na rozvaděč u multifunkčního hřiště

Zastupitel Lukáš Beran informoval zastupitelstvo o nutnosti pořídit kryt na rozvaděč u multifunkčního hřiště. Zastupitelstvo schválilo pořízení krytu na rozvaděč u multifunkčního hřiště v částce do 9.000 Kč s DPH a pověřilo zastupitele Lukáše Berana objednáním příslušných komponent krytu na rozvaděč u multifunkčního hřiště a montáží.

Usnesení č. 14/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje pořízení krytu na rozvaděč u multifunkčního hřiště v částce do 9.000 Kč s DPH a pověřuje zastupitele Lukáše Berana nákupem příslušných komponent a montáží.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 14/17 bylo schváleno.

Úkol 14/17

Zastupitel Lukáš Beran objedná příslušné komponenty krytu rozvaděče u multifunkčního hřiště a kryt namontuje.

 1. Nákup plotostřihu

Tajemník informoval zastupitelstvo o potřebě nákupu plotostřihu za účelem údržby zeleně v obci a předložil zastupitelstvu návrh koupě plotostřihu Husqvarna 122HD60 v ceně 9.799 Kč s DPH. Zastupitelstvo schválilo nákup plotostřihu Husqvarna 122HD60 v ceně 9.799 Kč s DPH a pověřilo tajemníka nákupem.

Usnesení č. 15/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje nákup plotostřihu Husqvarna 122HD60 v ceně 9.799 Kč s DPH. za účelem údržby zeleně v obci a pověřuje tajemníka nákupem.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 15/17 bylo schváleno.

Úkol 15/17

Tajemník objedná plotostřih.

 1. Ostatní

Po projednání všech výše uvedených bodů proběhla diskuze s přítomnými občany. Na dotaz pana O. M. ohledně jízdního řádu školní linky 343 do Nehvizd místostarostka informovala, že v uplynulých měsících obec jednala s dopravcem o navýšení počtu spojů všech autobusových linek (344, 484 a 343) a že jednání pokračují ohledně navýšení počtu spojů autobusové linky 343 o cca dva autobusové spoje. Provoz školní autobusové linky je hrazen z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje. V případě, že se nepodaří vyjednat finanční krytí na dva nové autobusové spoje, místostarostka navrhuje, aby byla platba hrazena z rozpočtu obce, a to do výše 10.000 Kč měsíčně za oba nové autobusové spoje. Zastupitelstvo schválilo platbu do výše 10.000 Kč měsíčně za dva nové spoje autobusové linky č. 343 a pověřilo místostarostku dalším jednáním s dopravcem a Krajským úřadem Středočeského kraje.

Usnesení č. 16/17 zastupitelstva obce Horoušany:

Zastupitelstvo schvaluje platbu do výše 10.0000 Kč za dva nové spoje autobusové linky č. 343 a pověřuje místostarostku dalším jednáním s dopravcem a Krajským úřadem Středočeského kraje.

Výsledek hlasování: Pro – jednomyslně

Usnesení č. 16/17 bylo schváleno.

Úkol 16/17

Místostarostka bude jednat za účelem navýšení a finančního krytí nových spojů autobusové linky č. 343.

Paní I. F. přednesla žádost o vybudování zpevněného přístupu k jejímu domu, který se nachází u dětského hřiště v Horoušanech, jelikož z důvodu rozšíření prostoru dětského hřiště došlo k odstranění chodníku, který sloužil jako přístupová cesta k dětskému hřišti. Zastupitelé uvedli, že se jedná o obecní pozemek, který slouží všem občanům obce. Na pozemku se nenachází přístupová cesta k nemovitosti. Zastupitelé se o možnosti řešení poradí. Paní I. F. dále přednesla žádost o úpravu tvaru pozemku parc. č. 661 v k.ú. Horoušany a jeho oplocení. Pozemek se nachází na hrázi rybníka v Horoušanech. Zastupitelé se shodli, že pozemek se nachází na hrázi rybníka v Horoušanech a zastupitelstvo nemá zájem o směnu ani prodej pozemků, které se nachází na hrázi nebo v blízkosti hráze rybníka v Horoušanech. O totožné žádosti paní I. F. již zastupitelstvo jednalo a neschválilo ji (viz usnesení č. 30/11 zastupitelstva obce Horoušany).

Přílohy:

 1. Plán financování obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury obce Horoušany  vhs.pdf (820.4 kB)

 2. Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 1/2021, o nočním klidu   ozv 1.pdf (342.12 kB)

 3. Obecně závazná vyhláška obce Horoušany č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy   ozv 2.pdf (204.74 kB)

 

   Mgr. Eva Petrová

                                                                                    místostarostka obce

V Horoušanech, dne 8. 9. 2021

Zapsal: Jiří Dvořák

Zápis ověřili: Jan Gráf a Lukáš Beran

Obecní úřad Horoušany upozorňuje na to, že zápis z jednání zastupitelstva zveřejněný na úřední desce je opis.

Originál zápisu zastupitelstva, včetně příloh a podpisů, je k dispozici na obecním úřadě Horoušany. Formátování textu nemusí odpovídat originálu.

Datum sejmutí: 24. 9. 2021 Zodpovídá: Lukáš Beran

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Podzim u rybníku

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 9. 2021
oblačno 15 °C 9 °C
pondělí 20. 9. jasno 16/7 °C
úterý 21. 9. skoro jasno 16/6 °C
středa 22. 9. zataženo 14/8 °C

Mobilní aplikace

V obraze
Google play
App Store

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3